Ledarskapsnätverk — Nätverksträff på Lin Education, Göteborg 10 maj.

Lin Education arbetar med skolutveckling över hela Sverige och i en del internationella nätverk. Vi rör oss främst i området skolans digitalisering och skolutveckling. I våra uppdrag som processledare möter vi många kompetenta skolledare och vi ser och får till oss att det finns ett behov av att ta hjälp och stöd av varandra i utvecklingsfrågor. Vi tror att vi kan vara de som kopplar människor samman tack vare vår breda erfarenhet av såväl ledarskap, som nätverkande och skolutveckling.

Vi har frågat ett antal av våra skolledare i landet vad de ser för behov av nätverk för skolledare båda vad gäller tematik, form och funktion och fått bra respons och återkoppling som vi nu har som grund för att starta igång. Vi kommer fokusera på ledarskapsfrågor kopplat till skolans utmaningar. Några områden vi sett är: omvärldsbevakning, rekrytering, få med alla på tåget, nybyggnation av skolor och lärmiljöer, nationell IT-strategi, pedagogiskt ledarskap, organisation i förändring m.m.

Vi kommer att ta in input från ledare inom olika typer av verksamheter, såväl offentlig sektor som näringsliv och forskning. I de fall vi har en kostnad för en föreläsare, kommer en avgift att tas ut av deltagarna. Som form kommer vi både att ha föreläsningar, diskussioner och samarbete. Alla som deltar förväntas bidra med aktivitet och tankar. Ledarskapnätverket blir ett nationellt nätverk, där vi kommer träffas både i Stockholm, Göteborg och Malmö med en träff per plats och år, totalt tre träffar om året. Nätverket vänder sig till dig som är ledare och har en chefsbefattning inom någon form av skolverksamhet.


Vi bjuder in till den första träffen i Göteborg 10 maj kl. 13:30–17:30 på Lin Educations kontor på Lindholmen.
Temat för första träffen blir medarbetarskap och rekrytering med fokus på att rekrytera och behålla medarbetare. Vi kommer träffa personer som på olika sätt arbetat med rekrytering inom såväl skola som näringsliv för att skapa perspektiv på rekrytering. Frågan om brist på behörig personal och ibland svårigheter att rekrytera, kommer också tas med.

Vi kan redan nu avslöja att vid nästa träff den 6 oktober i Stockholm kommer ni att få träffa James Nottingham och resonera om ledares roll i utmanande undervisning. Så spara datumet redan nu i din kalender!


Varmt välkomna! Johan Unosson och Maria Abrahamsson, processledare Lin Education


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.