Image for post
Image for post

7 rätt bra takeaways från Cannes Lions 2019.

Anna Troglin
Nov 13, 2019 · 2 min read
 1. Marknadsföring måste återuppfinnas.
  Världens mäktigaste CMOs har bildat CMO Growth council för att ta fram roadmap för vad som verkligen driver affären idag. Lästips: anamastercircle.com
 2. Långsiktighet skapar dramatiskt bättre affärsresultat.
  Högpresterande företag som Nike ökar sina marknadsandelar, tillväxt, lönsamhet, börsvärde över tid. De lägger 76% av budgeten på långsiktig varumärkesreklam och 24% på kortsiktig aktivering.
 3. Be likeable. Be memorable. Excite emotions.
  Den enklaste vägen är inte den som folk kommer att minnas. Gå omvägen för att uppnå dina mål. Säg och gör saker som din mamma skulle gilla, som överraskar och är värda att minnas. Då får du en kampanj som ger effekt.
 4. Kreativitet får ett bredare perspektiv
  För var arenan reklam, marknadsföring och varumärke. Högpresterande företag ser över kundupplevelser, distribution, tjänster, medarbetare, affärsmodell. Idag riktas kreativiteten på att skapa nya intäktsströmmar, hitta nya användare och forma en ny framtid för varumärket/företaget.
 5. Folk bryr sig inte om dig.
  Ingen vill ha en relation med ett företag eller ett varumärke. För att nå fram måste man bjuda till genom att överraska (vara disruptiv) men samtidigt vara familjär.
 6. Experiencetrenden
  Reklamen betyder inte allt, men är en del av helheten. Företag behöver jobba med kundupplevelserna i alla dimensioner för att nå resultat. Det kan vara allt ifrån en visuell upplevelse, till att betala med bara ett klick.
 7. The death of the target audience.
  Snäva målgrupper och riktade insatser underpresterar. Högpresterande företag vänder sig till alla. Lösningen är att det som förenar. Hitta de som tror på det du tror på. Berätta din sanning, ditt syfte och dina värderingar.

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store