Image for post
Image for post

Att få en vision.

Anna Troglin
Nov 14, 2019 · 4 min read

Söker man runt på ämnet ”företagsvision”, hamnar man i en störtflod av klichéer och tvärsäkra enda-sättet-perspektiv. Samtidigt visar forskningen att den absolut viktigaste informationen ett team behöver dela för att nå framgång, är just visionen. Ett företag som insett kraften i en stark vision är Platzer Fastigheter. För att hitta en ny, stark vision vände de sig till oss. Så här gick det till när vi hjälpte dem att ta fram den.

Varför har man en vision?
Tänk dig att du är en del av ett hockeylag. Det är matchdag. Precis innan ni ska ut på isen harklar sig tränaren. Alla tystnar. Tränaren lyfter huvudet och ser spelarna i ögonen. Men han säger ingenting om den spelidé som vi alla tror på. Ingenting om varför vår klubb finns. Ingenting om att vårt lag är bra för att vi jobbar hårt och hjälper varandra. Ingenting om vad vi tror på eller vart vi är på väg. Istället pekar han på klockan och säger: ”Ok killar, om två och en halv timma går bussen hem”.

Undra hur den matchen hade gått…

En kraftkälla.
En stark vision är en urkraft som kan påverka. Spelare i ett lag, medarbetare i ett företag. Den får alla att känna sig viktiga. Den motiverar i motgång. Och ger extra stolthet i medgång. Den pekar ut ett mål som man vill vara med och uppnå för att vägen dit är kul och spännande. Inte enkel. Men svår att motstå. Det är när individens och företagets mål sammanfaller, som man har en vision värd namnet.

Ny tid. Ny vision.
Den snöfattiga vintern 2018/2019 vände sig Platzer fastigheter till oss. De ville ha hjälp med att ta fram en ny vision. Inte för att de hade svårt med motivationen, utan snarare för att de i princip hade uppnått det de hade föresatt sig.

Det är inte ovanligt att det är så. Om ett företag gjort en bra resa, så har det växt och utvecklats under årens lopp. Plötsligt står man där en dag och upptäcker att man inte längre är uppstickare, utmanare eller branschledare. Man kanske till och med har uppnått sitt mål eller kommit ganska nära. Vad gör man då? Sitter man nöjd. Eller letar man upp ett nytt mål? Just där upptäckte Platzer att de stod. En gång uppstickare i Göteborg, nu en av de ledande aktörerna.

Deras gamla vision hade de jobbat med sedan 2008. Den hade inte kraften att skapa driv och energi framåt, varken i organisationen eller på marknaden. Med en ny, djärv vision vill de få energi att utvecklas vidare och ge medarbetarna ett högre syfte.

Hur gjorde vi?
En vision måste kunna delas av alla. Därför var det viktigt att ha en arbetsprocess där vi å ena sidan kunde involvera medarbetarna och samla upp drivkrafter och tankar, å andra sidan inte hamnade i administrativa mardrömmar eller slätstrukna kompromisser. Ansvaret för att driva arbetet lades på en projektgrupp med fyra personer från Platzer och Erik och Michael från Linderoths. Till hands fanns också ledningsgruppen och en referensgrupp.

Definiera WOW-faktorn.
Först var det viktigt att få samsyn kring vad visionen egentligen skulle åstadkomma. Vad är egentligen en bra vision? Ska den vara snäll och sval? Eller ska den vara något som man säger ”Wow” åt och som får pulsen att gå upp? Det var mycket snack kring de här frågorna.

För att vidga referensramarna tjuvtittade vi på en lång rad visioner. Både sådana som var totalt oinspirerande men också sådana som var hisnande och snudd på omöjliga. Exempel på visioner i den senare kategorin var:

”Vi ska sätta en man på månen innan detta årtionde är slut”/John F Kennedy

”En dator på varje skrivbord och i varje hem” /Microsoft

” Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt” /Arla

Så gick det till.
Vi samlade arbetsgruppen. Innan det var läge att kasta fram idéer om en ny visionsformulering, var det viktigt att gjuta en fast grund. Hur såg nuläget ut? Var stod konkurrenterna? Vad sa dom? Vad tror de på och vad tror vi på? Vilka nya riktlinjer och mål fanns det i affärsplanen? Och inte minst — vilka planer har Göteborgs Stad om framtiden?

Allt det kunde oss rätt information att ta nästa steg — att skissa upp hypoteser och idéer. Idéerna presenterades, de olika infallsvinklarna värderades. Klicheerna sorterades bort. Allt som var lite för korrekt eller realistiskt sorterades bort. Allt som liknade sådant som en konkurrent sagt, sorterades bort. Ju längre diskussionerna gick, desto mer kittlande och hisnande blev förslagen.

Efter en lång mangling landade gruppen i en tanke, där alla olika viljor och perspektiv kunde enas.

”Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i.”

Där var den. Den nya visionen. En tanke, så stor att den fick de som satt i rummet att småfnissa av stolthet. Som gjorde dem att vilja gå ut med en gång och jobba för att se den hända.

Vad hände sedan?
Vi på byrån var nöjda. Vi slipade på formuleringarna lite. Vi vände och vred på den. Vi skrev ett slags ”manifest” där visionen förklarades utifrån alla möjliga och omöjliga synvinklar. Helt enkelt — hur man ska förklara den för barnen, grannen, gamla studiekamrater eller en kommunalpolitiker.

Sedan var det dags att lansera den. Hur det gick till kan du bland annat läsa om i den här artikeln.

Vad är en bra vision?
En vision värd namnet inte kan vara slätkammad och affärskorrekt. Den ska fungera som en uppenbarelse. Om alla medarbetare ser det gemensamma målet, blir frågetecknen färre. Man får en ledstång i vardagens alla beslut. Visionen måste inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Det jobbet görs av affärsidén, som är samma sak som visionen, fast med arbetskläderna på.

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store