Cannes Lions på Linderoths.

Anna Troglin
Nov 13, 2019 · 2 min read

Oktoberfesten var inte den enda intressanta händelsen i oktober. Under två dagar rad stod vi också som värdar när KOMM, Kommunikationsbyråernas branschförbund, var på Sverigeturné med spaningar och inspiration från Cannes Festival of Creativity.

Image for post
Image for post

Reklamens världsmästerskap.
Svensk kommunikation är lika hyllad som alltid. I internationella sammanhang står vi oss starkt. I Cannes Lions, som är världens största tävling för kommunikationsbranschen, hamnar vårt lilla land på en delad 10:e plats.

Förutom att festivalen betraktas som reklamens världsmästerskap är det också en kreativitetsfestival med ett 70-tal seminarier och workshops om dagen. De 11 000 besökarna som kommer till Cannes under 5 dagar i juni, utgörs inte bara av reklamfolk från världens alla hörn, utan till stor del också av marknadschefer och ledare för marknadsdrivna företag, som är på plats för att snappa upp den senaste forskningen, de nyaste trenderna, se vad de bästa i deras branscher gör och få en fingervisning om vartåt utvecklingen är på väg.

Kommunikationsgöteborg hälsade på.

Vårt Cannes-evenemang på torsdagen vände sig till kommunikationsbyråer och marknadsförare i Göteborg. Det var en fullsatt eftermiddag, där stolarna inte räckte till alla. Men vad gjorde det, när ämnet var så intressant. Byråväggarna var täckta av en utställning med Cannesfestivalens vinnarbidrag. Den något tillfälliga men ändå fullt funktionella scenen äntrades senare av keynote-speakern Ulla-Karin Barrett från KOMM, som gjorde en uppskattad trendspaning där några av festivalens vinnande bidrag och fick sällskap av essensen i de intressantaste seminarierna. Men Cannes blir inte Cannes utan mingel. Minst lika intressant var alla diskussioner som bubblade på efteråt.

Sedan kom kunder och nära vänner.
Fredagen var Linderoths egna och lite speciella Cannes-dag för våra kunder och speciellt inbjudna gäster. Efter en frankofilierad frukost med croissanter, ostar med varierande slagstyrka och klassisk café au lait, fick ett 50-tal morgonpigga besökare fick lyssna på undertecknads version av torsdagens Cannesföredrag. De fick dyka ner i årets storvinnande case från Burger King, Nike och IKEA och en titt i vad det är som gör att de år efter år skapar tillväxt och ökar varumärkesvärdet med hjälp av kreativ kommunikation i världsklass.

Vad jag också ville förmedla var hur mycket festivalen varit för min egen utveckling, både i rollen som copywriter och i arbetet med att driva en av Sveriges mest prisvinnande byråer.

De årsfärska trendspaningarna och mina samlade erfarenheter summerade jag i ”7 rätt bra takeaways” som förhoppningsvis kunde ge en och annan ny tanke hos de som lyssnade. Hoppas de kan skänka lite arbetsro åt oss alla som varje dag går till jobbet och försöker bemästra en komplex, svårnavigerad och ständigt föränderlig kommunikationsvärld.

À votre santé!

Michael Schultz

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store