Case: Home Seremonies

Newbody Family har hjälpt klubbar och klasser att nå sina drömmar och mål sedan starten 1987. Genom att sälja Newbody Familys produkter tjänar föreningar sina egna pengar. Under 2019 fick Linderoths uppdraget att hjälpa till att lansera ett helt nytt varumärke i form av en kollektion till hemmet.

Linderoths
Mar 18 · 3 min read
Image for post
Image for post

Utmaning
Utmaningen blev att skapa en helhetsupplevelse av produkter som annars köps och hanteras på lite skilda sätt. Målet var att skapa ett attraktivt produktvarumärke som underlättar distansköp av produkter där sinnen ofta fäller avgörandet. Varumärket skulle först och främst vara tillgängligt på svensk marknad men även kunna anpassas för eventuell export. Det visade sig också att det skulle göras på mycket kort tid – från idé till en fullskalig hemkollektion på 4 månader.

Image for post
Image for post

Approach
Newbodys övergripande syfte är att uppfylla drömmar och mål. Frågan som design-teamet började med var: hur kan vi åstadkomma det med en hemkollektion?

Vi arbetade med frågan i ett integrerat team – kund, partners och byrå– vilket gjorde att både användarbehov och möjliga lösningar som identifierades, kunde leda till att kollektionen utvecklades löpande. Jämfört med vanlig marknadslogik var förutsättningarna lite speciella – eftersom kollektionen säljs till ett fixerat lågt pris via klubbar och klasser innebär det att varje beslut måste utgå från att hålla nere kostnaden och leverera en så prisvärd produkt som möjligt. På så sätt får föreningarna maximal utdelning för sitt arbete.

Förutom kraven på hållbarhet, monteringstid, tillverkarnas egna produktionslinjer, transportbehov och hantering för säljarna, satte teamet också ett gemensamt mål – att skapa en kollektion som vi själva skulle vilja ge bort som present.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Lösning
Resultatet blev en hemkollektion som tar in naturen i hemmet och sätter fokus på de små stunderna i livet – de små vardagsceremonierna som lätt glöms av, men som behövs för att stanna upp, ta en paus och fylla på energi.

Identiteten, som bygger på att varje produkt är en del i en ceremoni, har fått en skalbar design som kan växa i takt med sortimentet. Kollektionen säljs enbart av klubbar och klasser, den behöver inte konkurrera med andra produkter i en butikshylla. Därför kan förpackningsdesignen mer utnyttjas till att stärka kundens upplevelse och skapa emotionella värden, snarare än att vara en informationsbärare.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Levererat: Varumärkesstrategi, varumärkesidentitet, namngivning, produktutveckling, förpackning, foto, print design och digital design.
Image for post
Image for post

Vill du veta mer om oss? Upptäck våra Case, Tjänster,
Om Linderoths, Kontakt

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store