Image for post
Image for post

Fullsatt repris om hur man gör en Nike när man inte är Nike.

Linderoths
Mar 18 · 2 min read

”Hur gör man en Nike om man inte är Nike” var ämnet på vår afterwork som gick av stapeln strax innan jul. Då knödde ett 70-tal personer ihop sig för att höra hur världens största varumärken använder kreativ kommunikation för att öka lönsamhet och börsvärde — och hur ett mindre företag kan göra samma sak — fast med betydligt blygsammare resurser.

Budskapet hade tydligen hittat helt rätt. Det rasade nämligen in förfrågningar av typen ”Snälla, kan ni inte köra Nike-seminariet igen — det här måste fler på mitt jobb få höra”. På sådana uppmaningar vill vi inte spela svåra. Är det något vi brinner för, så är det att sprida den kreativa reklamens mission och blåsa en frisk vind rakt mot all mekanisk och tjatig kommunikation som inte tar folk på allvar.

Så sista fredagen i februari körde vi reprisen. Ett 90-tal kunder, vänner och branschkollegor trängde förväntansfullt ihop sig i en för tillfället något ommöblerad byrå. Som startpunkt berättade jag om Nike’s allt annat än försiktiga kampanj ”Dream Crazy” och hur de gjorde ett jätteryck (räknat i försäljning och börsvärde) genom att tydligt ta ställning och välja bort de som inte delar deras värderingar. Jag presenterade också färsk forskning som visar varför högpresterande varumärken lägger mer resurser på varumärkesreklam än aktivering.

Sedan radade jag upp nio lysande exempel på kunder som byggt sina varumärken och positionerat sig genom att konsekvent jobba med annorlunda kommunikation som folk tycker om. Några exempel var bara veckor gammalt, några var från min egen tid på Goss och några var från typiska tråkbranscher. Men samtliga var småskaliga och byggde på att använda kreativitet för att skapa mer uppmärksamhet än man betalar för.

Nu börjar mejlen rasa in igen och folk börjar stöta på för att vi ska köra en tredje gång. Det är naturligtvis smickrande. Men framförallt ger det nytt hopp. Reklam måste inte bara vara något som är i vägen. Som gör folk trötta. Som folk avskyr. Reklam kan faktiskt vara något helt annat. Sådant värmer.

De årsfärska trendspaningarna och mina samlade erfarenheter summerade jag i ”7 rätt bra takeaways” läs gärna dem här.

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store