Image for post
Image for post

Så hittar du reklamens effektknapp.

Anna Troglin
Nov 13, 2019 · 3 min read

Hur kan man maxa reklamens affärseffekt redan innan man tagit fram reklamen? Den frågan fick KOMM, kommunikationsbyråernas branschförbund, att initiera ”Effektprinciperna” — ett verktyg som hjälper marknadsavdelningar och byråer att skapa större affärsvärde med kommunikation. För alla som arbetar med att planera och skapa kampanjer är läsningen högintressant och sticker hål på många mytbubblor.

Få ledningen att lyssna och fatta.
En marknadsavdelning eller byrå som inte kan förklara för ledningen hur kommunikationen skapar affärsvärde, har inget bra utgångsläge. För att tydliggöra de affärsmässiga effekterna av kommunikation, publicerade KOMM tidigare i år rapporten ”Effektprinciperna — åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt”.

Reklam ska sälja och stärka varumärket samtidigt.

Att kommunikation kan vara betydelsefull för företags och organisationers framgång är långt ifrån en nyhet. Det finns otvetydiga bevis för hur investeringar i kommunikation driver försäljning och börsvärde, både genom direkta effekter och indirekta. Exempel på de senare är bland annat att investerare blir mer benägna att investera i företag som gör mycket och bra kommunikation, samt att det motiverar medarbetare och lockar nya talanger till företaget.

Lös bara problem som går att lösa.
Min erfarenhet är att byrån många gånger förväntas lösa problem som, när man gräver lite djupare, ofta visar sig bottna i något annat än ett kommunikationsproblem. Utrustade med KOMMS åtta effektprinciper i briefutvecklingen tror jag kund och byrå kan styra förbi många av blindskären och hamna mer rätt — dvs att kommunikationen ger högre effekt tack vare att den löser ett lösbart problem.

Effektprinciperna bygger på fakta.
Rapporten är utvecklad under ledning av Dr. Niklas Bondesson, forskare vid Stockholms Universitet, som på uppdrag av KOMM satt samman en arbetsgrupp med forskare och representanter från Sveriges ledande byråer.

Jag tycker att initiativet är välbehövligt, det finns många värdefulla kunskaper att ta med sig från rapporten. När kund och byrå utvecklar briefen är det lätt att hamna i gamla hjulspår eller basera sig på känslor, snarare än fakta. De åtta effektprinciperna är ett utmärkt stöd för att säkerställa att kommunikationsinvesteringarna riktas åt rätt håll — att de löser rätt problem och ger avkastning — i varenda projekt.

Läs rapporten och lite till.
Du som har blivit lite nyfiken på effektprinciperna kan läsa dem i sin helhet här. Mitt tips är att ladda ner den 32-sidiga rapporten. Då får du inte bara en stunds trevlig läsning utan också ett konkret verktyg som kan hjälpa dig att manövrera nästa gång du tar fram en brief. Om rapporten ger mersmak och du vill ha ännu mer ammunition, ska du inte missa ”Effektkommittens lästips” i slutet av rapporten.

Allt gott

/Michael Schultz

De åtta effektprinciperna
1. Definiera kommunikationens nytta
2. Skapa en effektkedja
3. Definiera nuläget och sätt prioriterade mål
4. Utgå från både kortsiktiga och långsiktiga effekter
5. Förankra kommunikationens roll i organisationen
6. Anpassa effektmåtten till insatsen
7. Bedöm effekten utifrån förutsättningarna
8. Mät rätt och mät ofta

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store