Image for post
Image for post

Vernissage på logistikmässan.

Anna Troglin
Nov 15, 2019 · 3 min read

Vår kund Platzer är ett fastighetsbolag som framförallt är kända för att de är starka på kontor. Lite för starka tyckte de själva. Väldigt få som visste om att de också erbjöd lokaler för logistik. Dessutom på Hisingen, mitt i det som i logistikbranschen rankat som Sveriges bästa logistikområde 18 år i rad. Nu skulle det bli ändring på det.

Obebyggda tomter på het mark.
Platzer hade kommit över ett antal obebyggda tomter som låg ofattbart bra till. För ett logistikföretag som vill skaffa mer plats, eller etablera sig i det heta, snabbväxande Göteborg, rådde det ingen tvekan om att platserna var högintressanta. Mitt i smeten av de stora exportföretagen, industrierna och med ett hundratal meter till nordens största hamn. På tomterna tänkte alltså Platzer att bygga och hyra ut lager- och logistikbyggnader.

En klockren mötesplats.
Nu ville Platzer hitta kunder som var intresserade av att hyra Och var hittar man logistikföretag? Om inte på logistikbranschens obligatoriska mötesplats — mässan Transport och Logistik.

Sagt och gjort. Nu behövde man bara en monter. 15 kvadrat fanns det. Frågan var ju bara hur man skulle bli sedda och uppmärksammade med den. Det var förutsättningarna när Platzer ringde oss.

Hur tar man plats?
Vi läste på, funderade och spanade kring hur logistikmässor brukar se ut. Det mesta såg likadant ut. Det var containrar, lastbilar, båtar, tåg, räls, kranar, GPS-trackers, lyftanordningar, internetuppkopplade prylar och mjukvarusystem i en ändlös, konform flod.

Ganska omedelbart insåg vi att imponera med tekniskt bling-bling skulle vara dömt att misslyckas.

Så vi tänkte tvärtom.
Hur kan vi göra något helt annorlunda i den här miljön, frågade vi oss. Vi tittade på flygbilder av Platzers fyra tomter, såg vi någonting.

- Går det att göra något av själva formen av tomten, sa den ene.
- Mmm, sa den andre
- Ja något grafiskt, liksom, sa den ene igen.

Ungefär där började en idé att ta form. Logistik är ju en konst, så varför inte göra konst av logistikmöjligheterna? Och ha en regelrätt vernissage i mässmontern.

Logistik på duk.
En konstnär fick i uppgift att tolka de fyra tomterna på temat ”Förbisedda platser”. De färgstarka, abstrakta målningarna fick bli monterns blickfång. Scenen kompletterades också med en bänk för betraktaren, lycka-till-buketter och gästbok. Och självklart skulle man bjuda på salta pinnar och bubbel.

”Förbisedda platser.”
På öppningsdagen drogs många nyfikna blickar till Platzers monter. Hur skulle de reagera? Vi höll tummarna. Efter en inledande tvekan började folk stanna. En del frågade om tavlorna var till salu. Någon skakade på huvudet. Många kunder inte låta bli att titta och börja prata. ”Äntligen någon som fattar vilken konst det är att jobba med logistik.

På mässans andra och avslutande dag hade ryktet spridit sig. Montern blev knökfull med logistikfolk som ville in och titta. Kontakter knöts. Affärer diskuterades. Till och med konkurrenterna kom in, gjorde tummen upp och stack några utställningsfoldrar i bagaget.

Image for post
Image for post

Hur det gick?
Vad kan man säga om resultatet? I avslut är caset lite för färskt för att vara mätbart. Annat blev det med kännedomen. Innan mässan var det praktiskt taget okänt att Platzer var en möjlig samarbetspartner för logistiklokaler. Den saken hade förändrats till något som alla kände till, inom loppet av timmar. Tack vare en enkel, men annorlunda vernissage om förbisedda platser på Hisingen.

Linderoths

Vi bygger varumärken för en digital verklighet.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store