LINE Login version 2.1 มีอะไรใหม่บ้าง?

Sippawit Suggree
Jan 15, 2018 · 3 min read

สวัสดีครับ ผมข้าวปั้น เป็น Developer ที่ LINE ครับ เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมงาน LINE Developer Day 2017 เป็นงานที่ LINE ปล่อยของเจ๋งๆ มากมาย และหนึ่งในนั้นคือ LINE Login version 2.1 ที่วันนี้ผมจะมาแชร์ว่ามันคืออะไร? และมีอะไรใหม่ๆบ้าง

LINE Login คืออะไร? แล้วมันทำอะไรได้บ้าง?

สำหรับ LINE Login เป็นหนึ่งใน API ที่ LINE เปิดให้ Developers ใช้ได้ฟรีๆ โดยหลักๆสามารถทำ Authentication เข้าใช้งาน Application โดยการใช้ LINE account (เหมือน Facebook หรือ Google Login นั่นแหละครับ) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโดยที่ไม่ต้องไปสมัครสมาชิกใหม่ ส่งผลให้ประสบการณ์ในการใช้งาน application ดียิ่งขึ้น

LINE Login v2.1 มีอะไรใหม่บ้าง?

  1. Login Session
    เมื่อถ้าเราใช้ Line Login นอก LINE app จะต้องกรอก username & password ตลอดเวลา แต่ใน LINE Login v2.1 นั้นถ้าหากเราเคย Login ไว้แล้ว ครั้งต่อไปก็แค่กดปุ่ม Log in โดยไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่มเติมแล้ว (ดีงาม)

2. OpenID Connect
LINE Login v2.1 ได้เพิ่มการ OpenID ขึ้นมาโดยใช้เทคนิค JWT (JSON Web Token) เป็นการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยที่เก็บข้อมูลภายในตัว (Self-contained) ทำให้สามารถลดการเรียก API ไปได้ 1 ตัวคือไม่จำเป็นต้องเรียก Profile API เพื่อเอา access token ไปแลกข้อมูล แต่สามารถถอดรหัสจาก ID Token ที่เป็น JWT ได้เลยทันทีโดยมี step ดังนี้

  • ขอ authorization request ไปที่ LINE โดยระบุ scope เป็น OpenID แล้วได้ authorization code
  • นำ authorization code ไปขอ ID Token
  • นำ ID Token ไปถอดรหัส

ซึ่งข่าวดีก็คือ OpenID ในอนาคตเราสามารถที่จะขอ email และเบอร์โทรศัพท์ เพิ่มเติมได้ด้วย จากเดิมที่ได้ข้อมูลเพียง display name, userId, profile picture, status message

3. Friend with Bot
เราสามารถที่จะทำการ Authentication พร้อมกับ option เพิ่มเติมคือ “เพิ่มเพื่อน” ไปในตัวได้เลย แต่ความสามารถนี้ยังจำกัดอยู่ที่ OA (Offical Account) นะครับ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับผม

ลองเริ่มต้นใช้งาน LINE Login v2.1

Step: 1 ลงทะเบียนและสร้าง Account ที่ Developer console อันดับแรกให้ Login เข้าไปที่ Developer console โดยใช้ email ที่เคยผูกไว้กับ LINE Account ครับ

หลังจากนั้นถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนเป็น developer ระบบจะขึ้นหน้าให้ลงทะเบียนก่อน ก็ให้กรอกข้อมูลและ email ของเราเข้าไปครับ

Step: 2 สร้าง Provider กับ Channel ให้สำหรับ App ของเรา หลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็เป็นการสร้าง Provider กับ Channel ให้กับ app ของเรา เพื่อให้ได้ Channel ID มาใช้งาน

Note: Channel ID ให้มองว่าเป็น App ตัวหนึ่ง(หรือ BOT ตัวหนึ่ง) หลักๆคือเป็น unique ID ที่ทุก App ต้องมีเพื่อเขียนโปรแกรมต่อกับ LINE โดยใน 1 Channel ต้องมีชื่อ Channel, รายละเอียด และ icon ของ Channel ส่วน Provider จะเป็นชื่อของเรา หรือ ชื่อบริษัทก็ได้ครับ โดย 1 Provider สามารถมีได้หลายๆ Channel

Step: 3 Deploy และลองเล่น LINE Login
LINE Login มี support ทั้ง iOS, Android ในรูปแบบ SDK และ Web application ในรูปแบบมาตรฐาน OAuth 2.0 ซึ่งเอกสารทำไว้ดีมาก สามารถลองทำตาม step-by-step ได้เลยดังนี้ครับ

สำหรับบทความ LINE Login version 2.1 ประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับที่ติดตามอ่าน

LINE Developers Thailand

Closing the distance. Our mission is to bring people, information and services closer together

Sippawit Suggree

Written by

Developer at LINE

LINE Developers Thailand

Closing the distance. Our mission is to bring people, information and services closer together

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade