Links naar Links! presenteert: Alles flex! Wonen, werken en leven in de neoliberale stad

Paul Mepschen
Mar 27, 2018 · 1 min read

We leven in een tijd waarin bestaansonzekerheid voor veel mensen steeds normaler wordt. Tijdelijk en precair werk neemt toe; sociale voorzieningen nemen juist af. En ook op de woningmarkt is ‘tijdelijk het nieuwe permanent’, zoals De Correspondent onlangs schreef.

Wonen in de stad wordt niet alleen duurder, maar steeds meer mensen hebben te maken met flexibele huurcontracten en onzekere woonsituaties. Gentrificatie en een op hol geslagen woningmarkt leiden voor grote groepen mensen tot verdringing.

Tijdens deze Links naar Links! gaan we in discussie met stadssocioloog Marguerite van den Berg en schrijver en kunsthistoricus Roel Griffioen. We bespreken met hen de gevolgen van de flexibilisering van alles voor de stedelingen van nu.

En we bekijken fragmenten van Alles Flex!, een film die laat zien hoe ingrijpend de gevolgen zijn van de flexibilisering van het wonen en werken in de stad. Met Roel en Marguerite bespreken we wat er anders moet — en wat we moeten doen om te komen tot sociale, diverse, solidaire steden waarin plek is voor iedereen.

Met Roel Griffioen, kunsthistoricus, activist en schrijver van ‘De Frontlinie: Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad.’
En: Marguerite van den Berg — Rotterdams socioloog, werkzaam op de UvA, gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling en precaire arbeid.

En met: jullie allemaal. Tot op 6 april!

Vrijdag 6 april
19.30 uur — 22.00 uur
De Heuvel
Grotekerkplein 5
Rotterdam

Links naar links!

Links heeft een nieuw radicaal verhaal nodig.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store