VI PÅ SPORTADMIN

“Alla ska kunna bidra oavsett plattform och teknik”

SportAdmin
Sep 30, 2018 · 2 min read

Innan Erik började på SportAdmin hade han drivit eget, arbetat som konsult och framförallt suttit på större bolag.

“Innan jag började på SportAdmin hade jag tidigare suttit på större bolag där det tagit en massa tid innan saker genomförts. Även om större bolag har sina fördelar började jag bli ganska trött på det och ville testa på något nytt.”

På SportAdmin är Erik Tech Lead och arbetar mycket med det strategiska kring systemarkitekturen.

“Min vardag handlar mycket om att säkerställa att vi har de tekniska förutsättningarna för att dels säkerställa prestandan men också att möjliggöra för oss själva att göra det vi vill göra: utveckla i en iterativ miljö.”

“Eftersom vi arbetar enligt Scrum och med kontinuerliga releaser (vi releasar i princip någonting varje dag) handlar mycket också om att tillsammans med teamet se till att vi har de tekniska förutsättningarna för detta.”

Och en bred produktportfölj innehållandes bland annat ett webbaserat affärssystem och två appar ställer också krav på en flexibilitet.

“Vi har olika produkter, med olika målgrupper, olika antal användarantal och på olika plattformar. Det innebär att vi inte kan utveckla på samma sätt — men där vi oavsett plattform hela tiden strävar efter att arbeta med kontinuerliga releaser.”

“Eftersom vi är ett tillväxtbolag och ett litet sammansvetsat team innebär det också att vi inte sitter i olika plattformsteam, utan alla ska kunna bidra oavsett plattform och teknik. Och det är förbannat roligt då ena dagen handlar om att bygga en stabil faktureringstjänst medan den andra innebär native-funktionalitet för iOS och Android!”


Läs mer om hur det är att arbeta på SportAdmin på https://career.sportadmin.se

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

SportAdmin

Written by

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade