VI PÅ SPORTADMIN

“Alla ska kunna bidra oavsett plattform och teknik”

SportAdmin
Sep 30, 2018 · 2 min read

Innan Erik började på SportAdmin hade han drivit eget, arbetat som konsult och framförallt suttit på större bolag.

“Innan jag började på SportAdmin hade jag tidigare suttit på större bolag där det tagit en massa tid innan saker genomförts. Även om större bolag har sina fördelar började jag bli ganska trött på det och ville testa på något nytt.”

På SportAdmin är Erik Tech Lead och arbetar mycket med det strategiska kring systemarkitekturen.

“Min vardag handlar mycket om att säkerställa att vi har de tekniska förutsättningarna för att dels säkerställa prestandan men också att möjliggöra för oss själva att göra det vi vill göra: utveckla i en iterativ miljö.”

“Eftersom vi arbetar enligt Scrum och med kontinuerliga releaser (vi releasar i princip någonting varje dag) handlar mycket också om att tillsammans med teamet se till att vi har de tekniska förutsättningarna för detta.”

Och en bred produktportfölj innehållandes bland annat ett webbaserat affärssystem och två appar ställer också krav på en flexibilitet.

“Vi har olika produkter, med olika målgrupper, olika antal användarantal och på olika plattformar. Det innebär att vi inte kan utveckla på samma sätt — men där vi oavsett plattform hela tiden strävar efter att arbeta med kontinuerliga releaser.”

“Eftersom vi är ett tillväxtbolag och ett litet sammansvetsat team innebär det också att vi inte sitter i olika plattformsteam, utan alla ska kunna bidra oavsett plattform och teknik. Och det är förbannat roligt då ena dagen handlar om att bygga en stabil faktureringstjänst medan den andra innebär native-funktionalitet för iOS och Android!”

Läs mer om hur det är att arbeta på SportAdmin på https://career.sportadmin.se

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store