VI PÅ SPORTADMIN

“Den ideella känslan som finns i föreningslivet genomsyrar hela supportens arbete”

SportAdmin
Jul 23 · 4 min read

Caroline har hunnit testa på många olika yrken sett till sin unga ålder, men hittade på något sätt alltid tillbaka till sitt stora intresse för idrott och föreningsliv. När chansen kom att få kombinera sina omfattande arbetslivserfarenheter med kärleken för idrott kunde hon inte tacka nej. Idag arbetar hon på supportavdelningen på SportAdmin, där hon varje dag får hjälpa föreningar att utveckla sin verksamhet.

“Jag har själv tränat gymnastik sedan jag var åtta år gammal, och varit tränare sedan jag var 13. När jag var 18 år ungefär tvingades jag dessvärre lägga gymnastikdräkten på hyllan till följd av en skada. Jag fortsatte dock att hålla i grupper, och i år firar jag 20 år som tränare. Utöver det har jag även suttit som ordförande för vår förening, GF Örnarna, under en tid. Så gymnastiken och föreningslivet har alltid varit, och är fortfarande, en stor och viktig del av mitt liv.”

Innan Caroline började på SportAdmin hann hon testa på det mesta i karriärväg. Detta tack vare hennes stora driv, och hunger för utmaningar.

“Jag är sådan person som gillar att prova på nya saker och att ständigt utmanas. Precis innan jag började på SportAdmin jobbade jag som idrottslärare för lågstadieelever. Dessförinnan arbetade jag i receptionen på ett hotell, där jag tog hand om kunder och hjälpte till med den dagliga driften. Utöver det har jag många år inom detaljhandeln på nacken, och har jobbat som butikschef för ett par stora klädesbutiker i Danmark.”

“När jag fick frågan om att börja arbeta på supporten SportAdmin såg jag det som den perfekta möjligheten att få kombinera min kundvana och erfarenheter inom service med mitt stora idrottsintresse. Dessutom hade jag genom mitt föreningsengagemang varit i kontakt med systemet nästan dagligen, och hade redan stor kunskap om hur allt fungerade.”

Utöver sina dagliga uppgifter på supporten som innebär att svara på inkommande samtal och mail med frågor om systemet är Caroline ansvarig för att boka in utbildningar till föreningarna. Hon är även evenemangsansvarig på kontoret, och styr upp allt från middagar och AW:s till träningar och utflykter. Gemensamt för samtliga av hennes arbetsuppgifter är att de innefattar en del problemlösning — ännu en utmaning som Caroline gärna tar sig an.

“Jag kan nästan tycka att det är lite roligt när föreningar ringer in och säger att de har rört till något i systemet. Då får man göra lite detektivarbete och försöka härleda vad som egentligen har hänt och hur man kan rätta till det. Många föreningar är dessutom väldigt insnöade på att arbeta på ett visst sätt, och då gäller det att vara lösningsorienterad för att försöka få dem att förstå att de kan spara mycket tid och energi på att göra på ett annat sätt. Jag älskar att lösa problem, och att hitta nya vägar för att nå dit jag vill.”

“Sedan hjälps vi väldigt mycket åt här på SportAdmin för att lösa problem som dyker upp — inom teamen, men också mellan avdelningarna. Vi jobbar t.ex. väldigt tätt med utvecklingsavdelningen, då vi på supporten får in många förslag från föreningarna som de sedan kan omsätta till nya funktioner i systemet.”

Samarbete är ett av nyckelorden för hur vi arbetar på SportAdmin, och det Caroline tycker är bland det bästa att jobba här.

“Trots att vi alla är väldigt olika och har olika erfarenheter så har vi en sak gemensamt — vi brinner för idrott och föreningsliv och är därför vana vid att hjälpas åt. Det sitter i ryggraden hos alla att man hjälper sina kollegor om de behöver hjälp, och man tvekar aldrig inför att ta hjälp från varandra. Att säga att något inte ligger innanför ens arbetsområde eller att det inte är ens uppgift finns inte på kartan, utan alla samarbetar för att nå ett gemensamt mål. Det är en superhäftig stämning vi har här på SportAdmin, som jag tror skiljer sig åt från många andra företag.”

Något annat som skiljer sig mycket från andra företag, menar Caroline, är hur supportavdelningen arbetar.

“Vi försöker inte bara sälja en produkt — vårt mål är att utveckla och optimera föreningens verksamhet. Vi kan aldrig säga att vårt arbete med en kund är färdigt, utan vi finns ständigt där för dem som en resurs att använda sig av för hjälp. Den ideella känslan som finns i föreningslivet genomsyrar hela supportens arbete, och allt vi gör gör vi för att hjälpa föreningarna.”


Läs mer om hur det är att arbeta på SportAdmin på https://career.sportadmin.se/

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

SportAdmin

Written by

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade