VI PÅ SPORTADMIN

”Det handlar inte bara om att sälja en produkt, utan om att förändra ett helt tankesätt”

SportAdmin
Aug 27 · 3 min read

Redan under sin första arbetsdag fick Mikael åka ut och träffa en förening för att sätta sig in i deras verksamhet och dema systemet. När han förstod hur SportAdmin kunde underlätta för deras arbete var han fast, och sedan den dagen 2014 har han arbetat som säljare på SportAdmin. En roll där han får kombinera sina tidigare säljerfarenheter med sin kärlek för föreningslivet, och erbjuda en produkt som verkligen gör skillnad.

Mikael har dedikerat merparten åt sitt liv åt idrottsvärlden, och kombinerade fram till gymnasiet både fotboll och tennis. Det sistnämnda var han även tränare i under flera års tid. Än idag brinner han för idrott, och då och då drar han på sig sina tjocka knäskydd för att lira fotboll i division 6. Hans kärlek till föreningslivet yttrar sig dock inte enbart sporadiskt på fotbollsplanen, utan även varje dag på hans arbetsplats.

Mikael började på SportAdmin bara ett par månader efter gymnasiet, efter att en klasskompis tillika lagkamrat rekommenderat honom för jobbet.

“Jag hade jobbat ett par månader med försäljning på ett annat företag när jag blev inbjuden till SportAdmin. På den tiden var företag bara ett par år gammalt, och jag möttes av fyra eller fem personer på en liten vindsvåning. Jag föll direkt för det, och har med enstaka avbrott varit kvar sedan dess.”

“Under min första arbetsdag åkte vi ut till en stor förening i Helsingborg för att under närmare fyra timmar sätta oss in i deras vardag och utmaningarna de stötte på dagligen i sin verksamhet. När vi åkte därifrån nästan grät de av lycka över lösningen vi kunde erbjuda dem, och tyckte att den var helt fantastisk. Då förstod jag att man på SportAdmin verkligen säljer något som verkligen gör skillnad. Det var sjukt häftigt, och jag fastnade direkt.”

Att åka ut och träffa föreningar är en del av säljprocessen, och tillhör vardagen för en säljare på SportAdmin.

“I en säljares jobb ingår både att vårda befintliga föreningar, och att besöka nya för att visa hur SportAdmin kan förenkla deras vardag. När det kommer till en ny förening börjar hela processen med att en mötesbokare hos oss ringer upp för att boka ett telefonmöte med någon av oss säljare. Vid mötet ställer man sedan frågor till föreningen om deras verksamhet, för att kunna kartlägga hur de arbetar och hur vi på bästa sätt kan underlätta för dem. Därefter analyserar man vilka funktioner som är viktigast för föreningen i fråga, och sedan åker man ut på plats för att träffa dem och dema systemet som anpassats efter deras verksamhet. Att vara säljare på SportAdmin innebär att ständigt vara lösningsorienterad och flexibel. Vårt mål är inte att sälja en färdigpaketerad lösning till alla föreningar, utan att adressera de individuella behoven respektive förening har.”

Men även om man tror på produkten till 100 % och vet hur stor skillnad den kan göra för föreningarna, kan det ibland vara utmanande att arbeta som säljare på SportAdmin, menar Mikael.

“Många föreningar har jobbat på samma sätt i flera år, och ser det som ett stort steg att automatisera det arbete de alltid gjort manuellt. Som säljare på SportAdmin handlar det därför inte bara om att sälja en produkt, utan även om att förändra ett helt tankesätt och motivera utveckling. Det är både roligt och utmanande, och jag som brinner för föreningslivet älskar verkligen att varje dag få möjligheten att vidareutveckla det till det bättre.”


Läs mer om hur det är att arbeta på SportAdmin på https://career.sportadmin.se/

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

SportAdmin

Written by

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade