”Man kan jobba var som helst, när som helst”

SportAdmin
Sep 4 · 3 min read

Emmy har tränat gymnastik i hela sitt liv, och för henne var det en självklarhet att ge något tillbaka till sin hemmaförening, Ljungby Gymnastikklubb.

Efter ett par år som aktiv gymnast började hon så småningom även som ledare, och som 16-åring blev hon sedan utsedd till verksamhetsledare för barn- och ungdomssektionen i föreningen. När hon fyllde 18 gick hon med i styrelsen, för att sedan två år senare tillträda som ordförande. Redan som verksamhetsledare kände hon att klubben var i stort behov av ett föreningssystem, och efter att ha blivit tipsad om SportAdmin bokade Emmy in en demo, för att strax därefter börja använda systemet i föreningen. Efter frekvent kontakt med SportAdmins VD, Henrik, för att utbyta tankar och idéer om systemet blev hon därefter tillfrågad om hon ville börja arbeta på företaget.

“För mig var det en självklarhet att tacka ja. Efter att ha jobbat i SportAdmin själv tyckte jag att det var världens bästa grej, och det kändes som en kul uppgift att få andra att förstå hur bra det är också.”

Idag jobbar Emmy som timanställd utbildare på distans för SportAdmin, men hennes dagliga uppgifter sträcker sig långt utanför det. Samtidigt som hon är anställd hos SportAdmin arbetar hon som slöjdlärare, föreningskonsulent och ledare hos GF Nikegymnasterna i Linköping, utbildare hos Svenska Gymnastikförbundet och som förbundsdomare i truppgymnastik.

“Det som är så bra med att vara timanställd utbildare på SportAdmin är att det är väldigt flexibelt — man kan jobba var som helst, när som helst. Det räcker att man har tillgång till dator och internetuppkoppling, sen är det bara att köra. Jag lägger själv upp vilka tider jag är tillgänglig, och sedan bokar någon på kontoret in utbildningar under de tiderna. På så sätt bestämmer man själv över sitt arbete, och det finns stor förståelse från SportAdmins sida att antalet timmar man är tillgänglig kan variera mycket från vecka till vecka.

I rollen som utbildare är det ens uppgift att vägleda nya föreningar genom systemet, och på ett så pedagogiskt sätt som möjligt gå igenom de olika funktionerna. Målet är att föreningen efter avslutad utbildning ska kunna använda SportAdmin på ett självständigt och säkert sätt.

“Man ser till att föreningen får en så bra uppstart som möjligt i SportAdmin, och hjälper dem att komma igång med användandet. Syftet är att det ska kunna nyttja systemet fullt ut i sin verksamhet och verkligen dra stor nytta av det från dag ett.”

“Vid en vanlig utbildning börjar jag med att undersöka vilken typ av förening jag ska kontakta, och ser över hur strukturen på deras verksamhet ser ut för att kunna ge en så individanpassad utbildning som möjligt. Sedan ringer jag upp föreningen i fråga och tillsammans går vi igenom den sektion av systemet som utbildningen är tänkt ska avhandla.”

“Det är både roligt och utmanande att vara utbildare för SportAdmin. Man måste vara flexibel och kunna anpassa sig efter, och bemöta, olika typer av människor med olika förväntningar och behov. Samtidigt lär man sig så otroligt mycket om hur andra föreningar arbetar och bedriver sin verksamhet, vilket har varit väldigt användbart i mitt arbete som föreningskonsulent.”

Trots att Emmy jobbar på distans och sällan infinner sig på kontoret, är hon en i teamet och är alltid välkommen att delta i alla de roliga aktiviteter som SportAdmin gör på och efter arbetstid.

“Det absolut bästa med att jobba på SportAdmin är vår företagskultur. Även om man arbetar på distans känner man sig delaktig, och man känner sig precis lika viktig för företagets utveckling som de som sitter på kontoret. Trots att jag inte har möjlighet att närvara på allt som händer känner jag mig alltid välkommen.”


Läs mer om hur det är att arbeta på SportAdmin på https://career.sportadmin.se/

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

SportAdmin

Written by

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade