VI PÅ SPORTADMIN

”Varje dag går man hem fylld med positiv energi från alla trevliga samtal”

SportAdmin
Jul 12, 2018 · 3 min read

Likt många andra på SportAdmin har Fia en gedigen bakgrund från föreningslivet, och mer specifikt gymnastikvärlden. Hon började utöva sporten så snart hon kunde gå, och tävlade i mer än 15 års tid. När hon blev 13 år bestämde hon sig även för att bli gymnastiktränare, vilket hon gjorde ända fram tills ett par år sedan då hon bestämde sig för att lämna över fanan till den yngre generationens tränare.

Helt har hon dock inte kunnat släppa sporten, utan hon är fortfarande aktiv inom gymnastikvärlden som medlem i Grupptekniska kommittén under Gymnastikförbundet Syd. Där har hon sedan 2013 hjälpt föreningar i Skåne att arrangera tävlingar.

Men störst nytta för föreningarna måste vi nog ändå säga att hon gör här på SportAdmin, som ledare för supportteamet.

Som kanslist för Helsingsborgs Turnförening upptäcktes hon av Henrik, SportAdmins VD, som den mest flitiga användaren av systemet i hela Skåne. Då hon hade stor kunskap och erfarenhet i systemet, samt god vana av service efter att ha jobbat en längre tid inom detaljhandeln och som föreningens kanslist, kunde han inte låta henne tacka nej till ett jobb på SportAdmin.

Detta var 2012 och idag är hon ledare för supporten, som sedan hon började har växt från obefintlig till ett stort team som arbetar i ett välutvecklat system för att svara på föreningarnas alla frågor.

“När jag började hade man inte riktigt någon support alls, utan då fick man maila eller ringa företagets grundare, Henrik och Rikard, som svarade på frågor om de hade tid. Så när jag började fick jag i princip bygga upp hela supporten från grunden, och skapa riktlinjer och rutiner för hur arbetet skulle se ut.”

“Idag svarar jag inte i så många samtal längre, utan är snarare ansvarig för att det administrativa på supporten och på företaget i stort. Jag sköter allt från schemaläggning och uppgiftsbeskrivning till fakturering och lönehantering. Jag är en resurs för alla på företaget att använda sig av för att få hjälp, och därför har jag även en väldigt varierande arbetsvecka. Det är superkul.”

Även om hon inte själv sitter uppkopplad på supporten särskilt ofta längre får hon dagligen ta del av den positiva stämningen som råder på supportavdelningen.

“Jag skulle säga att nio av tio samtal som kommer in till vår support är positiva, och man blir nästan chockad om den som ringer låter upprörd. Sedan har vi väldigt kunnig personal, som inte bara har stor kunskap om systemet, utan som även har praktiskt kunskap från föreningslivet och stor servicevana. Vi alla har föreningen och användarens bästa i intresse, och vi gör ständigt vårt främsta för att hjälpa alla som ringer in eller mailar. Vi ser även till att alltid hjälpa varandra, och om någon skulle få in en extra knepig fråga samarbetar vi för att lösa det. Att jobba på supporten är en rolig utmaning helt enkelt, och varje dag går man hem fylld med positiv energi från alla trevliga samtal.”

Den kunniga personalen är vidare det absolut bästa med SportAdmin, menar Fia, som fått se de anställda utökas från ett fåtal personer i en liten lokal i utkanten av Malmö, till ett stort och sammansvetsat team på omkring 30 personer i en rymlig lokal mitt i centrum.

“När jag tänker på det kan jag bli så sjukt imponerad av personalen här på SportAdmin. På något magiskt vis har man lyckats hitta guldkorn från helt olika ställen, med vitt skilda bakgrunder, som ändå funkar tillsammans. Vi alla tror på produkten till 100 %, och det är drivande för arbetet vi gör dagligen. Alla är bra på sin sak, och tillsammans blir vi ett otroligt starkt gäng som alla jobbar för samma mål. Att vi dessutom har sjukt kul på vägen är bara en bonus.”


Läs mer om hur det är att arbeta på SportAdmin på https://career.sportadmin.se/

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

SportAdmin

Written by

Livet på SportAdmin

En inblick i vår vardag — när vi tillsammans digitaliserar och automatiserar föreningssverige!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade