Lluerna
Published in

Lluerna

Cossos espacials — Andrzhievskaia Anna

A partir del tema indicat “Cos i Cosmos”, en el meu treball em faig la pregunta: com podrien semblar els cossos quotidians en les realitats d’un altre ordre mundial còsmic? Hi ha una realitat paral·lela més enllà del nostre planeta?

Com podrien ser les nostres imatges quotidianes en aquesta altra realitat? “Ocell”, “home”, “munt” perden la seva forma ordinària i recognoscible per a nosaltres, convertint-se en una altra cosa, aliena, estranya. Quimeres enllaçades en l’entrellat quàntic a nivell de processos micro/macro moleculars.

Lluerna és un espai de creació i pensament de la Fundació Joan Miró. Es materialitza com a revista digital amb un esdeveniment presencial a l’Auditori i una festa distesa per fer comunitat en el sector artístic.

Si vols formar part de la nostra comunitat envia el formulari d’inscripció a lluerna@fmirobcn.org

I si et vols incrirue a la nostra newsletter fes CLICK AQUÍ

--

--

Lluerna és un espai de creació i pensament que es materialitza en format de fòrum o revista cultural on acollim les obres d’artistes i pensadores en fase de profesionalització

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store