Locked N’ Loaded
Published in

Locked N’ Loaded

“Bėk Vania, bėk” akcijos update’as

Dar kartą gerą dieną. Akcija #BėkVaniaBėk, kurią darėme su Praeities Žvalgu, įgauna praktinę reikšmę. Jūsų visų suaukoti pinigėliai jau įdarbinti kovoje už Laisvę. Rezultatai yra ir jais dalinamės (teks patvirtinti, kad esate pilnamečiai):

Daugiau informacijos paspaudus čia.

Daugiau informacijos čia.

--

--

Locked N’ Loaded — Karinės mintys ir aktualijos

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store