संविधानाने आपल्याला काय दिले भाग १

भारतीय राज्यघटनेबाबत नागरिकांना जास्तीत जास्त माहिती व्हावी, राज्यघटनेचे विविध पैलू लोकांसमोर उलगडले जावेत या उद्देशाने अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांचा ‘आपले संविधान, आपला आत्मसन्मान’ हा कार्यक्रम दूरचित्रवाहिन्यांवरून प्रसारित झाला. त्याचे भाग वाचकांसाठी उपयुक्त ठरतील.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.