Toverfluit & Looqin PO

Het team van basisschool de Toverfluit deelt graag hun ervaring over het gebruik van het procesgericht kindvolgsysteem.

Geplaatst op woensdag, 4 juni 2014

Looqin PO wordt al op veel scholen verkend. Ruim 600 scholen hebben inmiddels een proefaccount aangemaakt op www.looqin.eu. Maar wat zijn de ervaringen van de gebruikers? Het team van basisschool de Toverfluit deelt graag hun ervaring over het gebruik van het procesgericht kindvolgsysteem.

1. Hoe kijk je aan tegen het scoren van welbevinden en betrokkenheid?
In de visie van onze school vormen welbevinden en betrokkenheid twee onmisbare pijlers van ons onderwijs. Om tot diepgaand leren te komen moet een kind zich goed voelen in de leeromgeving, zich gewaardeerd voelen door leerkracht en medeleerlingen, een plaatsje hebben binnen de groep en de school. Wanneer dit welbevinden ontbreekt is er geen ruimte in hoofd en hart om leeruitdagingen aan te gaan. Dus de eerste zorg van onze leerkrachten is om het welbevinden van de kinderen correct in te schatten en waar nodig in te grijpen om dit welbevinden te verhogen. Hetzelfde geldt voor Betrokkenheid. We moeten erover waken dat we in ons leeraanbod in de zone van naaste ontwikkeling blijven om effectief leerwinst te genereren. Dat deze zone niet voor alle kinderen hetzelfde is, vormt geen betoog. Cruciaal is het dus om ook de betrokkenheid te observeren om signalen dat het aanbod niet aansluit bij het leerniveau waarop het kind functioneert tijdig te detecteren. Daarbij komt nog dat welbevinden en betrokkenheid ook op mekaar inwerken en dus niet los van mekaar gezien moeten worden. Als het kind zich niet goed voelt op school, zal dit ook te zien zijn in de toewending op de leeropdrachten, net zoals een onaangepast leeraanbod het welbevinden van het kind zal beïnvloeden.

Dit gezegd zijnde is het dus logisch dat het screenen van welbevinden en betrokkenheid een must is voor ons! Het screenen is geen vaardigheid die iedere leerkracht zomaar ter beschikking heeft, dat is logisch. Door met Looqin PO aan de slag te gaan en keer op keer te observeren wordt de leerkracht in staat gesteld te groeien en vaardiger te worden in het screenen. Leren door te doen dus!

2. Kunnen kinderen die extra begeleidingsbehoeften nodig hebben voldoende in beeld gebracht worden met Looqin PO?
Absoluut! Looqin PO is voor mij, als zorgcoördinator, een onmisbaar instrument om kinderen in beeld te brengen. Vanuit de screening die de leerkracht zelfstandig of met mijn ondersteuning uitvoert, komen er zeker kinderen naar voren waar de leerkracht bezorgd over is. Het is dan mijn taak om die zorg duidelijk te krijgen. Waarover gaat het? Is het welbevinden oké? Hoe is de omgang met anderen (kinderen, volwassenen)? Hoe reageert het kind op opdrachten? Is de concentratie goed? Zijn er signalen van (intrinsieke) motivatie? Hoe lang kan er ononderbroken gewerkt worden?

Wanneer het beeld niet duidelijk genoeg wordt door de screening en het zorgoverleg nadien, dan kan er nog de intensievere observatie in Looqin PO ingevuld worden. Looqin PO zorgt met spoor 1 (acties op groepsniveau) en spoor 2 (acties op het individuele kind) ervoor dat het een zeer rijk kader biedt om problemen met de klas of met individuele kinderen aan te pakken.

Eigenlijk biedt Looqin PO dus de mogelijkheid om zorgkinderen te ontdekken, dieper te analyseren, acties op te zetten om deze kinderen te helpen en verder op te volgen.

Nog even dit: De leerkrachten screenen regelmatig en worden uitgenodigd om na te denken over de ‘problemen’ die ze zien opduiken. Doordat ze dit met Looqin PO zelfstandig, op hun gemak, thuis of ergens anders, kunnen doen, biedt dit de nodige veiligheid om ook hun eigen functioneren onder de loep te nemen. Ze worden zich door Looqin PO bewust van hun eigen leerkrachtstijl. Wat kunnen ze zelf veranderen aan de manier waarop ze iets aanpakken? Looqin PO biedt leerkrachten die antwoorden zoeken op deze vragen een open, breed en niet bedreigend kader van waaruit acties gekozen kunnen worden. De leerkrachten kunnen dan zelf de bespreking met mij die volgt op een screening voorbereiden en het gevoel blijven houden dat ze het initiatief en de verantwoordelijkheid behouden. Deze aanpak is veel minder confronterend dan wanneer ik als begeleidende zorgleerkracht (een aspect of aspecten van) hun leerkrachtstijl tijdens dat overleg ter sprake zou brengen.

3. Wat zijn voor jou sterke punten?
Het gedachtegoed achter Looqin PO is pedagogisch zeer sterk en stemt helemaal overeen met hoe wij denken over goed onderwijs. Procesgericht werken staat centraal waarbij welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties duidelijk in beeld worden gebracht.

Het antwoord op vorige vraag belicht ook al veel van de sterke punten van Looqin PO: de bruikbaarheid binnen een zorgtraject, de veiligheid van de werkwijze, gebruiksgemak en de mogelijkheid om een breed beeld van een leerling te schetsen.

Het is een zeer volledig systeem waar de belangrijkste gegevens een plaats krijgen in het leerlingdossier.

Hilde Werckx, zorgcoördinator
Basisschool de Toverfluit


Originally published at looqin.nl.