Indrek Maripuu
Mar 8, 2018 · 1 min read

Tahad saada heaks esinejaks? Viia oma visiooni inimesteni? Olla mõjus ja kaasata sellega inimesi muudatustega kaasa tulema?

Kui jah, siis vaata allolevat videot — esinemiskoolitaja Nancy Duarte on võtnud “pulkadeks lahti” ajaloo ühe mõjukaima kõne — dr Martin Luther King Jr poolt 1963 aastal 200 000-le inimesele peetud “I have a dream”. See on sisukam kui suvaline teoreetiline õpetus sellest kuidas kõnet pidada.

Kogu 16 minutiline kõne on üles ehitatud toetudes nelja liiki sisule:

  • kordused — selleks, et sõnum kohale jõuaks kordab ta olulisemaid mõtteid isegi neli korda, nende sagedus kasvab kõne lõpu poole;
  • metafoorid ja visualiseerimine — maalib nende abil kujutluspildid, mis aitab kuulajal sõnumiga samastuda;
  • viited tuntud lauludele või kirjandusteostele, mis on kuulajate jaoks tuntud, kallid ja olulised — emotsioonide tekitamiseks;
  • viited kokkulepetele ja normidele — antud juhul Iseseisvusdeklaratsioon ja piibel.

Lisaks liigub jutt pidevalt edasi-tagasi oleviku ja tuleviku vahel — mis täna on vs I have a dream.

Allolevas videos on need elemendid graafiliselt välja toodud ning lahti seletatud. Vaata, naudi ja õpi!

Lisa kommentaar

EELMINE


Originally published at loovusait.ee.

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Indrek Maripuu

Written by

CGB - Chief Crazy Brainstormer @loovusait

Loovusait

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade