Indrek Maripuu
Feb 27, 2018 · 1 min read

Globaalselt elab täna üle 50% inimestest linnades. Linnastumine jätkub pöörase kiirusega — iga nädal kasvab linnaelanike arv 1,5 miljoni inimese võrra. Prognoositakse, et aastaks 2050 on linnaelanike osakaal 70%.

Teadlased on märganud, et üks linnastumise varjupool on vaimsete haiguste osakaalu kasv. Samas ei ole teadlased täna veel päris kindlad, mis seda põhjustab.

Küll aga tehakse sel teemal palju põnevaid uuringuid — ühes hiljutises, USA ja Rootsi teadlaste poolt läbi viidud uuringus võeti 38 linnainimest, kellel ei olnud varem diagnoositud vaimseid häireid, jagati nad kahte gruppi ja saadeti 90 minutiks jalutama — ühed loodusesse ja teised tiheda liiklusega linnatänavale.

Enne ja peale jalutuskäiku pidid osalejad täitma küsimustiku ning läbima ajuskanneerimise — eesmärk oli mõõta osalejate depressiivsust ning kalduvust ennast haletseda.

Uurijad leidsid, et looduses jalutanud osalejate kalduvus ennast haletseda ning depressiooni langeda oli oluliselt madalam — looduses viibimine blokeerib negatiivsed vaimsed protsessid, mis linnamüra on tekitanud. “Isegi lühike looduses viibimine on teie vaimsele tervisele hea,” ütles uurimismeeskonna juht professor Gregory Bratman Stanfordi ülikoolist.

Järeldus? Meeskond autosse ja suund meie aita — meil jätkub siin looduse vaikust ja rahu kõigile! :-) Uurimisgrupi järeldus oli tegelikult sarnane — tuleb ennast regulaarselt linnakärast “puhastamas” käia. No tegelikult see ongi ju sama :-).


Originally published at loovusait.voog.com.

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Indrek Maripuu

Written by

CGB - Chief Crazy Brainstormer @loovusait

Loovusait

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade