Indrek Maripuu
Feb 18, 2018 · 2 min read

Juhina kaasa uute ideede valimise protsessi kogu oma meeskond, soovitab professor Justin Berg.Läbimurdelised asjad algavad ideedest, aga sellest ei piisa. Kõik on kuulnud hilisematest üliedukatest asjadest, mida alguses on tagasi lükatud ja tagasi lükatud. Ja tagasi lükatud. Ja veel kord tagasi lükatud. Kasvõi JK Rowlingu kogemus Harry Potteri käsikirjaga.

Stanfordi professor Justin Berg võttis ette tsirkuse ning uuris selle valdkonna näitel kui head on ideede autorid ja erinevad otsustajad loovate ideede edukuse prognoosimisel. Tulemus? Ei juhid ega ideede omanikud pole selles liiga osavad. Parimad on kolleegidest loojad, kes on ise vaeva näinud hea lahenduse leidmisega, kuid ei ole vaatlusaluse idee autorid.

Uurimustöö käigus kogusid nad maailmast 150 etteaste videod, näitasid neid 339-le selle valdkonna inimesele ja palusid ennustada kui edukas üks või teine number võiks olla. Seejärel näidati neid klippe 13 000 inimesele, et hinnata tegelikku edukust.

Võrdluse tulemused, nagu juba eespool öeldud, näitasid, et nii ideede autorid kui juhid saavutasid nigelaid tulemusi. Mõned erinevused nende vahel siiski olid — loojad olid paremad kolleegide heade ideede äratundjad kui juhid. Samuti olid nad juhtidest paremad väga uuenduslike ideede edukuse prognoosimisel.

Huvitav asjaolu kogu uuringus oli aga see, et enamus osalenud juhte olid ise varasemad loojad ehk ideede genereerijad, mistõttu oleks võinud eeldada, et nad on ideede hindamisel edukamad kuna nendel on kahe rolli kogemus. Tuhkagi.

Loo moraal: juhina ära otsusta uute ideede üle üksinda, ega ka mitte ainult autoriga koos — kaasake terve meeskond.


Originally published at loovusait.ee.

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Indrek Maripuu

Written by

CGB - Chief Crazy Brainstormer @loovusait

Loovusait

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade