Indrek Maripuu
Feb 18, 2018 · 1 min read

Mulle ei meeldi avatud kontorid — ma tean, et ma olen seal vähem produktiivne. Üllatav seal juures on aga see, et ma võin vabalt kohvikus tööd tehes sattuda sellisesse tööhoogu, et ei märka midagi, mis ümberringi toimub. Kuidas Sul on?

Olen põgusalt mõelnud, et miks see nii on. Nüüd aga on teadlased avastanud, et sellel on oma loogiline põhjus.

Nimelt viis Illinoisi ülikooli uurimismeeskond Ravi Mehta juhendamisel läbi rea eksperimente, kus uuriti taustamüra mõju inimese loovusele.

Eksperimentide käigus lahendasid osalejad seoste loomise teste (üldtunnustatud loovuse hindamise vahend — ingl.k. Remote Associates Test), samal ajal kui uuringu läbiviijad muutsid taustaks oleva müra iseloomu ja tugevust.

Mis selgus?

Kõige loovamad olid inimesed, kes töötasud ruumis, kus müratase oli 70dB (vastabki ca kohviku mürale). Sellest madalama ja kõrgema mürataseme korral statistiliselt olulisi erinevusi tulemustes ei olnud.

Teadlaste hinnang oli lihtne — õigel tasemel müra aitab rikkuda tavalisi mõttemustreid ning suunata mõtted uuele rajale ning loovus lendab lakke :-). Madalam müratase ei riku mustreid, kõrgem ei lase keskenduda.

Ahjaa, ja miks kontor ei sobi? Oletus on lihtne — kontori müra koosneb tuttavatest helidest (näiteks kolleegi hääl) ja see tõmbab tähelepanu s.t. segab keskendumist rohkem kui taustamüra kohvikus.


Lisa kommentaar

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Indrek Maripuu

Written by

CGB - Chief Crazy Brainstormer @loovusait

Loovusait

Loovusait

Paneme Sinu meeskonna uusi lahendusi nägema!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade