Logo chính thức của Loship và cách sử dụng

A. LOGO

Nhu Nguyen
Dec 14, 2019 · 2 min read
  • Logo màu đỏ
  • Logo Màu trắng

Tháng 06 năm 2019, Loship công bố màu thương hiệu với ba màu chính thức: Đỏ, xám.

Trong một số trường hợp thiết kế, có thể sử dụng: đỏ, xám (bắt buộc) và trắng.

Mã màu:

  • Đỏ: #f7001e
  • Xám: #585858

Tải Logo tại đây: http://bit.ly/logoloship

  1. Muốn tải logo Loship?

2. Đăng bài post trên fanpage facebook sử dụng hình ảnh logo Loship như thế nào?

  • Logo thông dụng: Logo Đỏ. Tải logo Loship đỏ: http://bit.ly/logoloship
  • Sử dụng Logo Trắng bắt buộc nằm trên background đỏ xám của Loship.

3. Đăng bài trên fanpage facebook cần đảm bảo các điều kiện nào?

  • Sử dụng link tải app cho các bài đăng: loship.vn/use-app
  • Trong tất cả nội dung truyền thông tài trợ, yêu cầu có dẫn link tải app và có nhấn mạnh Loship giao đồ ăn trong một giờ mà còn freeship.

4. Hashtag chính thức của thương hiệu Loship?

  • #loship , sử dụng cuối tất cả bài truyền thông về Loship trên facebook.

Đồng Phục Tài Xế (Driver Uniform)

Túi vải bảo vệ môi trường (Eco Tote Bag)

THANK YOU

lozi-teamblog

Learn about Lozi’s world class engineering efforts, company…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store