Makine Öğrenmesi Terimleri-1: Train-Test | Makine Nasıl Öğrenir

Makine öğrenmesi ile amaçlanan şudur: Belirli probleme ait veriyi makineye öğretmek (train), ne kadar doğru öğrendiğini skorlamak (test) ve seçilen algoritma doğrultusunda daha önce görmediği veri girdi olarak verildiğinde çıktısının ne olacağını en yüksek doğruluk ile tahmin ettirebilmek.

Öğrenme ve test etme kısmının ayrıntılarına inmeden önce bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ne olduğunu bilmekte fayda var:

Bağımlı değişken; hedefimizde olan, makinenin tahmin etmesini amaçladığımız sütunumuzdur. Örneğin aşağıdaki veride mutluluk seviyesi bizim bağımlı değişkenimiz (y). Güneşlenme süresi ve dışarıda yapılan aktivite sayılarına bağlı olarak mutluluk seviyesinin değiştiğini söyleyebiliriz. Bağımsız değişken ise bağımlıya etki eden sütun ya da sütunlardır. Örneğimizde X1 ve X2 bağımsız değişkenler.

Öğrenme aşaması tüm veriyi değil, bağımlı değişkenin %70'ini X train ve bağımsız değişkenin %70'ini Y train olarak kapsar. Örneğin güneşlenme saati 1858 ve dışarı aktivitesi 422 olduğunda mutluluk seviyesi 7.44 oluyormuş. Bu ve buna benzer veriler ile makine fonksiyon çıkararak veriler arasındaki ilişkiyi öğreniyor ki yeni veriler geldiğinde bu ilişki doğrultusunda tahmin edebilsin.

Ne kadar iyi öğrendiğini test etme aşamasına gelindiğinde makineye daha önce hiç görmediği, verinin %30'u olan X test verisini sunuyoruz ve çıktısının ne olacağını tahmin etmesini kodluyoruz. Doğruluk ölçme metrikleri kullanarak makinenin tahmin ettiği değer ile X’in karşısında gerçekte olan değer yani Y test kıyaslanarak % kaç doğru tahmin ettiği sonucu elde edilir.

Özet ile makine; bilgisayar programı sayesinde train verisi ile bağımlı-bağımsız arasındaki ilişkiyi öğrendi, test ile ne kadar iyi öğrendiğini skorladı. Sıradaki adım olan tahmin ise yeni veri verildiğinde seçtiğimiz algoritma doğrultusunda makinenin bağımlı değişkeni tahmin etmesidir.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store