ORA-19505: failed to identify file “path”

Merhaba, ORA-19505 hatası ve çözümünü sizlerle paylaşacağım.

Eğer restore edilmeye çalışan backuplara erişelemiyorsa veya artık o backuplar yoksa restore edilirken ORA-19505 hatası ile karşılaşacaksınız demektir. Restore yaptığınız makinede backuplar hangi path’de ise gerekli parametreyi setlemeniz yeterlidir.

HATA:

ORA-19505: failed to identify file “path”
ORA-27041: unable to open file
OSD-04001: invalid logical block size (OS 512)

ÇÖZÜM:

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST=’\backup’;

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=50G;

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store