Ewoud Faber
Jul 10 · 3 min read

Daar stond ik dan. Vrijdagmiddag in de supermarkt. Met wat lekkernijen in het mandje was ik beland bij “het bier” gangpad. Tegenwoordig omgedoopt tot “het speciaalbier” gangpad. Oke, er staan nog wel wat kratjes, maar geef toe, hoe vaak gaan die nou nog mee? Ik loop in het ieder geval door naar de vele rijen gevulde felgekleurde blikjes en geïllustreerde flesjes die eruitzien alsof ze rechtstreek uit een modefabriek komen. Een heel gangpad vol.

En dan moet je kiezen. Die bierkeuze strijd is een relatief nieuw fenomeen. Kiezen was vroeger een stuk eenvoudiger. Je had keuze tussen groene of rode kratjes. Tuurlijk, er was iets meer aanbod dan dat, maar daar kwam het simpel gezegd wel op neer. Grote namen. Sterke merken. Veel budget voor marketing. Maar bierbrouwen is booming. Kleine, onafhankelijke brouwerijen knallen uit de grond. Dit is denk ik goed nieuws voor liefhebbers, maar maakt de keuze steeds complexer. Het is de uitdaging waar we vandaag de dag voor staan: welke kiezen we? Met zoveel keuze is het belang van een goed ontworpen blikje of etiket belangrijker dan ooit geworden.

Biertijdschrift Cana schreef al: “bierblikjes zijn officieel de nieuwe record sleeves”. Terwijl de grote biermerken bezig zijn met merkherkenning en consistentie, hebben de ambachtelijke brouwerijen een meer experimentele aanpak omarmd. Als ik naar het schap kijk, dan onderscheiden zij zich met labels die ontworpen zijn om op te vallen. Naast de kwaliteit van het bier zelf is het design van het product bijna even belangrijk geworden. Een goed label maakt het verschil. Zeker gezien het feit dat veel bierliefhebbers pas in de winkel tot keuze overgaan. Keuze op basis van design in plaats van merkvoorkeur. Zo kies ik mijn bier tegenwoordig. Al luisterend bij de stelling ben ik zeker ook niet de enige.

Design is zo belangrijk geworden dat er creatieve bureaus ontstaan die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van identiteiten voor brouwerijen. Waanzinnige niche heb je dan. Alcoholistische branding. Gelijk claimen. Waar het etiket eerst voor herkenning was, is het nu een strategisch merkcomponent geworden. Een weergave van het idee dat het biermerk bij elkaar houdt. Het concept erachter. Het verhaal dat de brouwerij wil vertellen. Een sterk en opvallend label als strategie. De aantrekkingskracht tot koop. Instagram-waardige bierontwerpen in plaats van award winning design. We drinken dus met onze ogen.

Wat is jouw favoriete bier design?

Maibru.

Maibru is a brand strategy design studio located in Amsterdam. We use brand strategy, branding and design to bring brands to life and connect them with people.

Ewoud Faber

Written by

Maibru.

Maibru.

Maibru is a brand strategy design studio located in Amsterdam. We use brand strategy, branding and design to bring brands to life and connect them with people.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade