Şirketim Olduğu İçin Hisse Senedi Gelirime Fatura mı Düzenlemem Gerekli?

Şahıs Şirketi Sahiplerinin Yurt dışı veya Yurt içi Borsa Yatırımlarının Vergisel Durumu Nedir?

Gelirinizin bir kısmını sepet yaparak çeşitli yatırım alanlarında değerlendirmeniz son derece mantıklı.

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store