Internet Reklam Hizmetleri Vergi Kapsamına Alındı

Internet Reklam Hizmetleri Vergi Kapsamına Alındı

Baştan belirtmek isterim bu yazı bugüne kadar internet üzerinden ( Adsense- Admob v.b. ) kazanç elde etmiş fakat elde ettiği geliri beyan etmemiş veya edememiş arkadaşların derdine derman olması ile ilgili değil. O konuda yazılarım mevcut.

19 Aralıkta Resmi gazetede yayınlanan karar Google, Facebook veya diğer platformlara reklam veren firmalar ile ilgili.

19 Aralık 2018 Tarihli yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında vergi kesintisi kapsamına alındı. Reklam verenler için getirilen söz konusu yeni vergi yükümlülüğünün yürürlük tarihi 01.01.2019.

Bu konuda 01.01.2019 tarihinden itibaren gelirler idaresinin sayfasında bir genel tebliğ taslağı bekliyor. Bu taslakta internet üzerinden reklam hizmeti alanların ne şekilde vergi kesintisi yapacağı anlatılıyor. Ancak taslak maalesef henüz yetersiz, umarım bu konuda yayınlanana kadar taslağa daha detaylı bilgiler eklenir. Ancak taslakta yer alan bir örneği aşağıya alıntılamak istiyorum. İlk defa okuyunca karışık gelse de aslında o kadar değil.

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Örneğin, (Z) A.Ş. Ekim 2018 döneminde (B) Reklamcılık Ltd. Şti.’den internet ortamında reklam hizmeti almış ve bu hizmete ilişkin (B) Reklamcılık Ltd. Şti. tarafından Kasım 2018 döneminde düzenlenen faturayı yasal defterlerine kaydetmiştir. Aralarındaki anlaşma gereği (Z) A.Ş. hizmet bedelinin ödemesini 15 Ocak 2019 tarihinde yapacaktır. Kasım 2018 döneminde faturanın (Z) A.Ş.’nin defterlerine kaydedilmesi ile hesaben ödeme gerçekleşmiş olduğundan 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak nakden ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

Vergi Kesintisi Kapsamına alındı ne demek ?

Reklam veren şirketler yaptıkları ödeme esnasında yüzde 15 vergiye tabi tutulacak. Yani 1000 TL adwords gideriniz var ise bu tutarı brütleyip sonra % 15 stopajı muhtasar beyannamenizde beyan etmeniz gerekli.

Bu noktada Stopaj ne demek başlıklı yazımı okumanızı öneririm.

- Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden % 15,

- Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden % 15,

- Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0 oranında stopaj yapılacak

Sonuç olarak bu gelişme Türkiye’nin taraf olduğu çifte vergilendirme anlaşmaları ile kısmen çelişse de şu an için yapacak birşey yok gibi gözüküyor.

Hayırlısı olsun..

Pwc’nin sirkülerinden bir bölüm

  • İnternet ortamında verilen reklam gelirlerinin stopaj kapsamına alınması, geliri elde eden kişi ve kurumların vergi yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Bu çerçevede örneğin, internet ortamında reklam alan ve bu işi ticari faaliyet tanımı kapsamına giren kişilerin defter, belge ve beyanname yükümlülüğü doğmuşsa, bu yükümlülük devam edecektir.

Hangi şirket türünde ne zaman ve ne kadar vergi öderim ? Buradan öğrenebilirsiniz.

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Arkadaşlar bu arada biz önemli konuları, ödeme son günlerini v.b şeyleri Mailchimp üzerinden listedekilere mail atıyoruz.

İsterseniz bana mail atarsanız sizi de o listeye eklerim.

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Değişikliğin tam metni yazının altında mevcuttur.

19 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30630

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 476

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, anılan kanunların mezkûr maddeleri gereğince karar verilmiştir.

18 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

18/12/2018 TARİHLİ VE 476 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1–213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.

MADDE 2–193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“17. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15.”

MADDE 3- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kuramların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“15- Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15.”

MADDE 4- 5520 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“11- Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden; ‘

a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden % 0.”

MADDE 5- Bu Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Herkes için Vergi & Finans

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kurma ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. evrenozmen@ozmconsultancy.com

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Herkes için Vergi & Finans

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kurma ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. evrenozmen@ozmconsultancy.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade