Amazon FBA Geliri Olanlar Dikkat ! Varlık Barışı için Son Günler

Amazon FBA Geliri olanlar Neden Varlık Barışı Yapsın ?

Varlık Barışı ile ilgili yazıları okumaktan sıkılmış olabilirsiniz. Son derece haklısınız ben de açıkçası sıkıldım ama şurada bir iki gün kalmış iken bu kısa uyarıyı yapmanın gerçekten faydası olacağını düşünüyorum.

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store