Bağkur Ödemezsem Ne Olur?

2023 Yılında Aylık Bağkur Primi Ne Kadar Olacak ? Şirketim olunca, bağkur primi her ay ödemek zorunda mıyım, ödemez isem ne olur?

Bağkur primi bildiğiniz üzere 2022 yılı son asgari ücret artışından sonra 1.908 TL oldu. Bu tutar düzenli ödeme yaparsanız indirimli hali. Ödemeyi unuttuğunuzda % 5 indirim gidiyor ve 2.232,50 TL ödemeniz…

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store