Fintech’ler İstanbul Finans Merkezinde Neden Yer almalı ?

İstanbul Finans Merkezi Kanun Taslağı Hazırlanıyor. Taslakta Neler Var ?

Faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i ile personel giderlerinin de yüzde 80’i vergiden muaf tutulacak.

Merkezdeki taşınmazlar, projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak. Çalıştırılan kişi sayısı ile orantılı olarak katılımcılara prim teşviki gibi farklı teşvikler de verilecek.

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

Southern Virginia’s New Student-taught HIIT Class

“Jukebox of Steel:” Revisiting Son Volt

Vole! Aude! Scie! Tace!

Will robot hosts take over podcasting?