Hangi Tasarımcılar Gelir Vergisi İstisnasından Faydalanamaz ?

Yurt dışına verilen tasarım hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi nasıl oluyor ?

Tomi Um-İngilizce ders kitaplarındaki resimleri hatırlatmıyor mu :)

Yurtdışına verilen tasarım hizmetlerinin vergilendirilmesi noktasında önemli bir vergi avantajı söz konusu. Ancak bu avantajdan faydalanmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar var.

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store