Haziran Ayı Herkes için Vergi & Finans Bülteni- Sayı #46

Merhaba 👋

Yaz aylarının klasik rehavetinin tersine gündemimiz son derece yoğun. Bir taraftan BDDK kararları ve Resmi Gazete’deki mevzuat değişikliklerini takip ederken, bir taraftan da resesyon-enflasyon ikilemi arasında kalan ve faiz artışına giden ülkeleri takip ediyoruz.

Biz ise “farklı” para politikamız ile diğer ülkelerden ayrışmaya devam ediyor ve sonuçlarını kısıtlayıcı düzenlemelerden ve CDS primlerimizden takip ediyoruz…

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store