Haksız Yere İndirimli Emlak Vergisi Ödeyenler Dikkat !

Hiç Bilgisi Olmayanlar İçin Emlak Vergisi

Hangi Durumlarda Belediyeler sizden fark emlak vergisi isteyebilir ?

Emlak Vergisi ödemesinin ilk taksidi Mayıs ayında iken ikinci taksidi ise Kasım ayında ödeniyor. Mayıs ayına girmiş olmamız sebebi ile toplumun önemli bir kısmını ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri ile ilgili biraz da kenarda köşede kalmış bazı bilgiler vermek istiyorum.

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

Paul Procter on early season river fishing

Recap of The Red Sea International Film Festival’s Inaugural Edition, December 6–16, 2021

##BookReview## Title"Midwinter Break" Author Bernard Maclaverty