Kredi Kullanma Yasağı Hangi Firmalar İçin Geçerli Olacak ?

Şirketlerin Döviz İşlemlerine Sınırlama

Güncelleme: BDDK Tarafından 26 Haziran 2022 Tarihli Basın Açıklaması Eklendi

TL Kredi kullanma yasağıbizim şirketimiz için de geçerli olacak mı” veya “TL kredi kullanmak için ne yapmam gerekli” soruları bir süre şirketler için en merak edilen sorular olacak gibi gözüküyor.

Düzenleme Bağımsız Denetime tabi şirketleri ilgilendiriyor. Düzenlemenin amacı ise…

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store