Lüks Çadır/Glamping Turizminde Düzenleme En Sonunda Geldi

Bu Çadırlar Bildiğimiz Çadırlardan Farklı, Çadır Oteller Nasıl Olacak?

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store