Mayıs Ayında Hangi Ödemeleri Yapmanız Gerekli ?

Bayram Sonrası Nakit Akışınıza Dikkat !!

Uzun tatilleri sevmeyen yoktur sanırım ama bayram dönüşü bilgisayar başında amaçsızca ekrana bakarken gelen maillerin her saniye stresinizi artırması ile beraber bir de “bu ödeme de nereden çıktı diyeceğiniz” masraf kalemleri çıkmaması için aşağıda bir liste hazırladım. Umarım faydası olur.

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

Happy 1st Birthday TotemFi

Providence

WP2: Films

CarboFix