Yazılım firmaları bu düzenlemeden yararlanabilir mi, şartlar nelerdir ?

Nasıl Daha Az Vergi Öderim ?- 36

İhracat Yapanlara 1 Puanlık Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor

Bu yazı Nasıl Daha Az Vergi Öderim ? başlıklı serinin otuz altıncı yazısı olacak. Zaman buldukça kısa ve anlaşılır şekilde olmak şartı ile sizleri sıkmadan faydalı olacağını düşündüğüm bilgiler vereceğim.

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

AR and Haptics (Week 10)

How to Use Shutter Priority Mode

Buy Verified Cash App Account with BTC Enable

Answering Objections When Coming Out As Bisexual: You’re Dark Triad!