Dijital Sanat Nasıl Vergilendirilir ?

Sanatçıların Vergilendirilmesinde Güncel Durum

Sanatçılar nasıl vergilendirilir ? NFT satışlarında galeriler gerçekten aradan çıkıyor mu ? Galerilerin ve Sanatçıların vergisel yükümlülükleri nelerdir ?

Digital Horizons: The New State of the Art

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

Dual Hemi

Wading Pool: Deep Water (2022)

The changing narrative of free speech

14 Cartoons About Passover Hotels That’ll Brighten Your Day