Ticaret Odası Aidatı Ödemeniz Gerekiyor mu ?

Ticaret Odası Aidatı neden, ne zaman ve nereye ödeniyor ?

Ticaret odası aidatını limited-anonim şirketler ödüyor. Şahıs şirketleri sadece ticaret odasına kayıt olmuş ise ödüyor. Yoksa ödemiyor

Şirketler için Ticaret odası aidatı genelde çok fazla unutulan bir ödeme olduğu için bu konuda hatırlatma yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum.

Çünkü ay sonunda ödemesi olacak !!

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store