Yeni Varlık Barışı Yürürlükte

Varlık Barışı Düzenlemesi Tekrar Yasalaştı ancak bu sefer vergi var.

Torba Kanuna Gece yarısı eklenen düzenlemeye göre Varlık Barışı düzenlemesi yeniden yasalaştı.Ancak bu sefer düzenleme biraz daha detaylı ve farklı.Özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Çok da önemli değil ama Google’da aratırken belki faydası olur. Kanun numarası 7417 oldu.

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store