Vergi İncelemelerinde Sıra Avukatlarda !

Hangi Konularda İnceleme Yapılıyor ? Yapacak Bir Şey Var mı ?

Sektörel vergi incelemelerinde serbest meslek erbabı olarak sınıflandırılan avukat vergi incelemeleri hızlı başladı. Şu aşamada birçok avukata yazılar geldi ve gelmeye devam ediyor. İnceleme yapılan dönem daha çok 2021 Yılı oluyor.

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

In response to Capital Ward candidate Rebecca Bromwich and Somerset Ward candidate Brandon Russell…

밀림엑스의 창업자, Louie Hwang 대표를 만나다.

Cyberspaces With Cyberlete

A Solar Powered Camping Trip