Yunanistan Dijital Göçebeler için Yeni Vize Uygulamasını Açıkladı.

Ülkeler yetenekli, bilgili insan kaynağını kendilerine hangi düzenlemeler ile çekmeye çalışıyor?

Portekiz, sonrasında İspanya şimdi de Yunanistan dijital göçebe olarak ifade edilen, internetin olduğu her yerden çalışabilen yetenekli insanları kendi ülkelerine çekmek için yasal…

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul