Manolin ble årets “100 Pitches” vinner

Tony Chen
Tony Chen
Sep 28, 2018 · 3 min read
Image for post
Image for post

– Nå trenger jeg et par drinker for å roe ned hjertebanken, sa Natalie Brennan etter hun og Manolin ble kåret til årets vinner av den gjeve konkurransen.

Oslo Innovation Week ble avsluttet med fest av finale av årets «100 Pitches» på DNB NXT. Av de godt over hundre startupene som gjennom uken, og gjennom delfinaler i DNB NXT’s turnè, var ti finalister igjen, og fikk nok en gang tre minutter til å vise frem sitt beste.

Til stutt var det selskapet Manolin som stakk av med premien på 300 000 kr, sponset av DNB.

Gir små selskaper en mulighet

Og det var en svært takknemlig Brennan som mottok premien.

– Nå banker hjertet utrolig fort. Jeg må nok ha et par drinker for å roe meg ned nå, fortalte Brennan.

Fra scenen takket Brennan de andre deltakerne i finalen, i tillegg til at hun ga en stor takk til DNB.

– Dere gir oss små selskaper en mulighet til å komme i kontakt med mennesker som kan være vanskelig å nå.

Juryens begrunnelse for at Manolin var vinneren var at de var aktive i en hurtigvoksende industri, et sterkt team og at de allerede hadde betalende kunder.

«akvakulturens hovedstad»

Startupen, som består av australske Brennan, i tillegg til grunnleggerne John Constantion og Tony Chen begge fra USA, utvikler digitale verktøy for fiskerinæringen som skal hjelpe mot lakselus-trusselen. Gjennom å samle en rekke ulike data skal de gjøre det mulig å varsle når store lusemengder er på vei. De har bosatt seg i Norge for å ta del i den bugnende næringen her.

– Når man snakker om oppdrett og fiskenæring, er Norge stedet å være. Og det er utrolig hvor store mengder data om fiskenæringen som er tilgjengelig for oss, som kan brukes i prosjektet, forteller Brennan, som holder til i Bergen, eller det de selv kaller «akvakulturens hovedstad».

Brennan sier også at denne premien reddet selskapet, og kom på helt riktig tid, hvor de begynte å gå tom for midler.

– Denne premien gjør at vi kan holde denne startupen gående. Vi kan nå ut til flere kunder, og vi kan fortsette å jobbe.

Manolin pitchet i semifinalen som gikk tidligere på dagen under DNB NXT, og Brennan forteller at konkurransen har vært tøff.

– Både i dag og hva vi har hørt fra tirsdagens runder, har det vært utrolig har konkurranse. Og på finalen i dag var det fantastiske deltakere, og jeg håper vi holder kontakten videre også, sier Brennan.

“100 Pitches” arrangeres for fjerde året under Oslo Innovation Week, og har blitt en fast avslutning på den store uken. DNB NXT, som arrangeres i DNBs lokaler i Bjørvika, hadde over 1200 deltakere, både investorer, startups, endringsagenter og store selskaper.

Selskapene som pitchet i finalen var: Dignum Algae Pro GoodShipping Program Sp8ces Versor Point Media EcoG Rowanalytics Manolin

TXGuardian

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Originally published at www.innomag.no on September 28, 2018.

Manolin

Healthy Farms for Healthy Seas

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store