Порівняння мереж вулиць українських міст

gontsa
gontsa
Jul 17, 2018 · 3 min read

Ми живемо у дивному світі, досліджуючи який, робимо відкриття.
Мапарня проаналізувала мережі вулиць обласних центрів України та створила гістограми напрямків вулиць. На початку червня таке дослідження опублікував науковець з Берклі Джеф Боїнґ (Geoff Boeing) для міст США, а також для деяких столиць світу та виклав і матеріали своїх досліджень та інструменти у публічний доступ. Цими інструментами скористались і ми та багато інших дослідників зі всього світу. Нам довелося врахувати деякі особливості та адаптувати інструменти для аналізу українських міст аби проаналізувати вуличні мережі міст України.

Більшість американських міст заплановані та забудовані за так званою «Гіподамовою системою» (Grid plan), коли місто складається з рівнозначних кварталів, котрі утворюються мережею взаємно перпендикулярних вулиць, направлених з півночі на південь чи з заходу на схід. Таке планування склалось в античні часи та набуло широкої популярності в добу класицизму, тоді, коли більшість міст США формувались.

Twenty American grids compared at a scale of 400 feet to the inch. https://en.wikipedia.org/wiki/Grid_plan
Comparing 25 major US City Street Orientations (Geoff Boeing)

Проте є міста, де «утворення» вулиць відбувалось радіально чи за змішаною системою, бо на формування планувального каркаса впливали інші чинники: характер рельєфу, зміни попереднього планування, історичний характер забудови та багато інших чинників. Зокрема такими є на діаграмі міст США Бостон на Шарлот.

Бостон http://geoffboeing.com/2018/07/comparing-city-street-orientations/

Змішане «хаотичне» планування притаманне більшості європейських міст, де головними чинниками формування міста є рельєф та історично обумовлені умови забудови. Міста на різних етапах переплановувались та в їх планування вносились ті чи інші зміни.

Співставлення мереж вулиць міст Львів, Суми та Кропивницький (без врахування масштабів)
Мережі вулиць Києва та Одеси (без врахування масштабів)

Такі ж складні історичні моделі планування притаманні й більшості українських міст. На загальному фоні історичного планування міст можна виділити Черкаси, частину вулиць київського Подолу, центральної частини Одеси, Херсону, Миколаєва. Ці міста та частини міст найбільше зачепила хвиля масового перепланування початку ХІХ століття, коли з історично утворених вулиць, сформували чіткі та рівні квартали.

План перепланування міста Черкаси, 1826 рік (Wikipedia) та сучасна мережа вулиць (без врахування масштабів та орієнтації)

Пропонуємо вам переглянути та знайти подібності в діаграмах орієнтацій вулиць українських міст.

Порівняння орієнтацій мереж вулиць українських міст.

Maparnya

Майстерня картографії та візуалізації даних

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store