Image for post
Image for post

#3 Jak jsme se v Point FM posunuli za dobu, kdy jsem nic nenapsal. Hodně.

Marek Kriz
Aug 24, 2018 · 3 min read

Rok 2018 je druhým rokem Point FM. V podstatě celý rok minulý jsme věnovali nějaké formalizaci toho co děláme — plánujeme to dělat dlouhodobě a nějaký systém a pořádek v práci nám může v budoucnu vyřešit mnoho potenciálních problémů. Řešili jsme positioning celé skupiny a zabývali se tím, čemu se budeme jako majitelé primárně věnovat. Naší strategií je, aby každý z nás vedl z role CEO vždy některou z firem a za tu nesl absolutní zodpovědnost. Samotná skupina, resp. její právní entita je jen společnou schránkou, která (pokud se nám vše podaří) jednou bude inkasovat dividendy. Teď ale žádný vlastní management nepotřebuje, a tak jsme rozděleni přímo do jednotlivých firem.


Poslední dva roky jsem prakticky neaktivní ve sdílení updatů kolem toho, co dělám, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý to změnit. Důvodem je možná to, že jsem nic moc nedělal a jen tak se poflakoval. Už toho bylo ale dost a tak jsme od počátku tohoto roku šlápli do několika věcí najednou.

Image for post
Image for post

Martin posouvá mílovými kroky iPov. Zaprvé už stabilně generujeme vlastní smlouvy a zadruhé teď přebíráme od jiné pojišťovací firmy 10-miliónový kmen (v CZK pojistném) což náš business case sice nespasí, ale pomůže nám to pokrýt náklady, které v souvislosti se zlepšováním služeb přichází. Našim cílem je postarat se zákazníkům o jejich pojištění, ale narozdíl od ostatních subjektů na trhu, to udělat dost prozákaznicky a transparentně. Až budete pojišťovat auto, tak to zkuste sami. A pro info: máme jednoho z nejpoužívanějších Facebook Messenger botů v ČR. Média o tom nepíšou, asi je to nezajímavý, ale nás to těší.

S Matějem ve Firemedia pracujeme na tom, abychom rozhýbali oblast lead generation. Na trhu neexistují žádné standardy, malí affiliate hráči neumí account management a velkých hráčů moc není. Zatím naše aktivity úplně neotevíráme, ale myslím, že během příštího roku už spustíme zajímavý věci, o kterých uslyšíte. Obecně bychom tuhle oblast z pohledu lead gen subjektu rádi profesionalizovali, tak jako to dělá Catena Media v igamingu nebo Investoo v oblasti financí.

A do třetice, David s celým týmem předvádí v DevX perfektní práci. O kluky je takový zájem, že i do sesterské Firemedia prodávají svou práci dráž než dlouhodobým klientům (sad emoji). K tomu jsme minulý rok koupili v Třinci dům, ve kterém snad již brzy začneme stavět nové officy a celkově musím říct, že feedback od klientů je velmi pozitivní — a to jsou našimi klienty největší české reklamní/digitální agentury, které jsou na kvalitu výstupů dost náročné. Kdyby vás o DevX zajímalo více, nepravidelně blogujeme zde.

A na závěr — občas máme chuť udělat nějaký menší projekt “jen tak pro radost”, většinou se to pojí se spoluprací s někým, kdo je opravdová špička ve svém oboru. Tak jak jsme minulý rok udělali Brewtime, ze kterého je dnes pravděpodobně největší appka ve své oblasti, tak tento rok spouštíme No Season. Ve spolupráci s Honzou Černým (podle mě nejlepším českým návrhářem současnosti) spustíme letos na podzim brand No Season. Více info brzy, zatím jsme udělali tyhle playlisty na zkrácení čekání: Spotify & Apple Music.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store