Tăng trưởng giá trị MCash và MAS bằng cơ chế đốt kép

MCash Chain
Feb 13, 2020 · 3 min read

Cộng đồng Midas & Mcashchain thân mến,

Người dùng MCash hầu như đều biết rằng MCash hiện đang được đốt qua các hoạt động sau:

  1. Mỗi ví được kích hoạt: 0.1 MCash tự động đốt
  2. Mỗi SuperNode được thiết lập: 10,000 MCash tự động đốt
  3. Mỗi loại token mới được phát hành trên chuỗi khối MCashChain: 1,024 MCash tự động đốt
  4. Phí tương tác hợp đồng thông minh khi không đủ năng lượng được tự động đốt
  5. Phí chuyển coin khi không đủ băng thông

Cho tới ngày hôm nay, khoảng 260,000 MCash đã được đốt theo các hoạt động trên.

Để đẩy mạnh tăng trưởng giá trị cho cả MAS và MCash, Midas Protocol và MCashChain tiến tới bước thiết lập cơ chế Quỹ Đốt, trong đó một nửa sẽ được đốt bằng MCash và một nửa sẽ được chuyển đổi thành MAS qua UniDex và được đốt bằng MAS.

  1. MCash thu được từ Vòng Quay May Mắn sẽ được đóng góp vào Quỹ
  2. Phí thu được từ sàn Unidex.Market có liên quan tới các cặp của MCash, MAS và M1/M20 sẽ được đóng góp vào Quỹ
  3. Phí thu được từ sàn Vinex.Network đối với các cặp liên quan MAS, MCash sẽ được đóng góp vào Quỹ.
  4. Doanh thu từ hoạt động bán Mavatar NFT (MiiC: Midas i-Coupon) và hoa hồng cho hoạt động mua bán NFT trên Midashimaya sẽ được đóng góp vào Quỹ.
  5. Một phần lợi nhuận của các ứng dụng dApps/bApps được nhận hỗ trợ từ MCash Foundation sẽ được đóng góp vào Quỹ (Ví dụ: Maslott, Fengshui Wallet, God of Go, Vault, Survey Bull, Multicoin Gaming Center, Dragon Ball M, MasBid etc.). Chương trình dApp On Demand tiếp tục thúc đẩy sự phát triển và ra đời của nhiều ứng dụng dApp/bApp hơn nữa và tiếp tục đóng góp thêm nhiều hơn vào Quỹ Đốt. Như vậy, cả hệ sinh thái sẽ tiến tới càng ngày càng tăng tốc độ đốt lên.

Chúng tôi sẽ báo cáo lượng MAS và MCash được đốt trên hai trang chính của hệ sinh thái là Midas.ecoMcash.eco

Các Midasians thân mến, xin đừng quên mỗi khi các bạn sử dụng một sản phẩm của hệ sinh thái Midas, mỗi khi các bạn chia sẻ và giúp đỡ tăng thêm người sử dụng các sản phẩm của hệ sinh thái Midas, bạn đang trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng giá trị của MAS và MCash thông qua cơ chế đốt kép này.

Find out more on Midas ecosystem:

https://blog.midasprotocol.io/birds-eye-view-of-midas-ecosystem/

https://midas.eco/

Midas Wallet

Blogs: https://blog.midasprotocol.io

Telegram: https://t.me/midasprotocolglobal , https://t.me/MidasPR

Facebook: https://fb.com/MidasProtocol.io

Twitter: https://twitter.com/MidasProtocol

Website: https://www.midasprotocol.io

Get it for free & experience Convenience at its best: http://onelink.to/midaswallet

MCashChain

Website: https://www.MCash.Network

Twitter: https://Twitter.com/MCashChain

Telegram: https://t.me/MCashChain ; https://t.me/MCashChainPR

Blog: https://medium.com/MCashChain

Facebook: https://facebook.com/MCashChain

MCashChain

Enable Frictionless Digital Economy

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store