“Vi fanger de unge med følelser og nærvær”

I anden udgave af DMJX’s nye podcast kan du blive klogere på, hvordan TV 2 Echo arbejder med at lave videofortællinger til 20–30-årige på sociale medier. Lyt med lige her.

DMJX
DMJX
Nov 20, 2019 · 2 min read

Af Andreas Leer Scharnberg, adjunkt, DMJX

“Vores videoer skal få folk til at stoppe op i feedet på sociale medier og tænke: ‘Der var noget, der rørte mig. Der var noget, der fik mig til at tænke over, hvem jeg selv er.’”

Sådan siger Christian Lade Broch-Lips, redaktør på TV 2 Echo, i en ny udgave af podcasten “DMJX besøger” — en podcast, der banker på hos danske medier for at blive klogere på, hvordan journalister tænker og arbejder i jagten på den gode historie (tryk her for at lytte til tidligere afsnit).

I denne udgave af ”DMJX besøger” kan du høre redaktøren og en praktikant* fortælle om, hvordan TV 2 Echo arbejder med at lave journalistiske videoer, der fanger de unge mediebrugere. Om hvordan de har udviklet deres egen fortællemodel. Og om hvordan de bruger virkemidler, som ikke alle journalister bifalder.

*Siden interviewet er praktikanten Amalie Rud Seerup stoppet hos TV 2 Echo og er nu i gang med at gøre sin journalistuddannelse færdig.

HØR PODCASTEN HER:

Image for post
Image for post

Nedenunder kan du se eksempler på videoer fra TV 2 Echo — flere af dem bliver omtalt i podcasten:

Image for post
Image for post

Har du ideer til et mediebesøg? Skriv til als@dmjx.dk.

MediaJournal

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles online-tidsskrift…

DMJX

Written by

DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

MediaJournal

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles online-tidsskrift med bidrag fra undervisere og forskere. Udkommet løbende siden oktober 2018. Målgruppen for tidsskriftet er DMJX’s egne undervisere, forskere og studerende — samt alle øvrige interesserede i medie- og undervisningsforhold.

DMJX

Written by

DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

MediaJournal

Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles online-tidsskrift med bidrag fra undervisere og forskere. Udkommet løbende siden oktober 2018. Målgruppen for tidsskriftet er DMJX’s egne undervisere, forskere og studerende — samt alle øvrige interesserede i medie- og undervisningsforhold.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store