Campus DPG Media
Published in

Campus DPG Media

Illustratie: Olivier Heiligers

De 12 vuistregels voor eindredacteuren

Illustratie: Olivier Heiligers

1. Boei de lezer in een ogenblik

2. Eindredactie is geen correctie

3. Grijp in als je een zin tweemaal moet lezen

4. Een lezer leest niet van boven naar beneden

Illustratie: Olivier Heiligers

5. Gebruik redactiedata

6. Wees zowel helder als prikkelend

7. Vergeet de regels

Illustratie: Olivier Heiligers

8. Wees sterk

9. Praat over je koppen

Illustratie: Olivier Heiligers

10. Zeg vaker ‘huh?’

11. Klaag niet tegen je collega’s

12. Blijf geïnspireerd

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store